รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์

ภาควิชา : ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
สาขาวิชา : การถ่ายภาพสร้างสรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944819
Email : assada.p@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: ศิลปะและการออกแบบ สถาบัน: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท สาขาวิชา: Image and Communication สถาบัน: Goldsmiths College 

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

งานวิจัย

  • อัษฎา โปราณานนท์. (2560). การสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ : กรณีมล ทัศน์จากป้ายโฆษณา. แหล่งทุนวิจัยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 60 หน้า. (ผลงานวิจัย)

 

การแสดงนิทรรศการ

  • อัษฎา โปราณานนท์. (2562). Landscape Through Pinhole. นิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร.  
  • อัษฎา โปราณานนท์. (2562). Photos of the Artist's Emotion. นิทรรศการภาพถ่ายของ 50 ศิลปิน ที่จัดแสดงภายในงาน Big Camera Big Pro Days ครั้งที่13. บริเวณโซน Dazzle ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ.
  • อัษฎา โปราณานนท์. (2561). การสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ : กรณีมลทัศน์จากป้ายโฆษณา. นิทรรศการ Southeast x Southeast : นิทรรศการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอเมริกาตะวันออกเฉียงใต้. Southeast Museum of Photography : Daytona State College รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา. 
  • อัษฎา โปราณานนท์. (2559). Last Rain in Chiangmai. นิทรรศการในความร่วมมือนานาชาติ Chiang Mai – Nakanojo Art Exchange Exhibition  “Sharing the Future”. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
  • อัษฎา โปราณานนท์. (2559). Untitled. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 88 พรรษา 3/33. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกรุงเทพมหานคร. 
  • อัษฎา โปราณานนท์. (2559). แมวไทย. นิทรรศการภาพถ่ายจากนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559. ชั้น 3 – 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

ผลงานอื่นๆ

  • อัษฎา โปราณานนท์. (2560). ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ. คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 358 หน้า.