ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม

ภาควิชา : ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
สาขาวิชา : สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944802
Email : weerapan.c@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: Information Management สถาบัน: Asian Institute of Technology
ปริญญาโท สาขาวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบัน: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

งานวิจัย

  • วีระพันธ์ จันทร์หอม. (2559). โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. ทุนวิจัยจากสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 หน้า. (งานวิจัย)
  • วีระพันธ์ จันทร์หอม. (2559). พิพิธภัณฑ์ดิจิตอล : แพลทฟอร์มกระจายความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านวัตถุทางวัฒนธรรมสามมิติ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จำนวน 99 หน้า. (งานวิจัย)

 

ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

  • Weeraphan Chanhom. (2017). Linked Open Data Development for Sharing the 3D Cultural Artifacts. in Conference on Cultural Technology (The 2nd ICCT) December 2017. Tokyo, Japan. Pp.736-739.
  • Weeraphan Chanhom. (2017). Development for Archiving and Viewing Cultural Artefacts in 3D Using WebGL. in International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017) January 2017. Chiang Mai, Thailand. Pp.169-172

 

ผลงานสร้างสรรค์

  • วีระพันธ์ จันทร์หอม. (2562). นิทรรศการไร้กำแพง เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก, นิทรรศการ 36 ปี วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8-28 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร.