รองศาสตราจารย์พดุงศักดิ์ คชสำโรง

Associate professor (Interdisciplinary Artist) Padungsak Kochsomrong


สถานที่เกิด : Bangkok
ที่อยู่ : Painting division, Faculty of Fine arts ,Chiang Mai University Director of Studio Xang Foundation Committee of The Asiatopia International Performance Art Festival, Thailand
Contact Address: 239,Visual Art Department, Faculty of Finearts, Chiangmai University, Suthep rd, Muang,
Chiang Mai, Thailand 50200

ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : จิตรกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944-836
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 061-518-7373
Email : kochsomrong64@gmail.com padungsak@finearts.cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

พ.ศ. 2527    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นกลาง สาขาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป์
พ.ศ. 2534    ศิลปบัณพิต สาขาวิชาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2542    ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2541    2541 - 2547 คณะกรรมการกลุ่มศิลปิน Asiatopia International Performanes Art Featival
พ.ศ. 2543    2543 - 2547 ผู้ดำเนินงาน/อำนวยการสอนสิลปะเด็ก Studio Xang Chiangmai
พ.ศ. 2545    2545 - 2547 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการศึกษาของกลุ่มแรงงานชาติพันธ์
พ.ศ. 2545    2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

บริการวิชาการ
8-12 ธ.ค.47       The Future of Imagination Sculpture Square, Singapore
10-21 มิ.ย. 48    Convergence The former Hill Station town of Dalat, Vietnam
16-24 มิ.ย. 47    De-construction after condolences to the authorities Project ห้องนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์
9-12 ก.ค. 47      โครงการอบรมจริยธรรม "เรียนรู้ร่วมกันสร้างพลังสู่สังคม" กฤษดาดอย จ. เชียงใหม่
23-25 พ.ย. 47    ประชุมเชิงปฏิบัติการ VDO Performance Art คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18-30 เม.ย. 48   Children Owned Story : Creative Art and Mantel Growth Project จังหวัดพังงา
2547                 คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คณวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547                 คณะกรรมการศึกษาแนวทางและวิธีการรับนักศึกษาใหม่ คณวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547                 คณะกรรมการโครงการอบรมจริยธรรมฯ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2547                 กรรมการที่ปรึกษาโครงการรับน้องใหม่สโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ คณวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
11-16 ก.ค. 47    นิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรมการประชุมเอดส์โลก เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
18-28 พ.ย. 47    นิทรรศการศิลปะการแสดงสด Mild Conflict : International Performance Art Festival กรุงเทพและเชียงใหม่
พ.ย. 47             นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ฯ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 - 25 มิ.ย. 47  "ขอไว้อาลัยแด่ผู้มีอำนาจ" ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเดินทางไปราชการ
21-22 ส.ค. 47    เพื่อไปศึกษาและสัมมนานอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน จังหวัดเชียงใหม่
7-8 ม.ค. 48        เพื่อนำนักศึกษาไปสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็ก จังหวัดเชียงใหม่
5-7 มี.ค. 48       เพื่อเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ กรุงเทพฯ
22-23 ม.ค.48     เพื่อนำนักศึกษามาศึกษาและปฏิบัติงานสร้างสรรค์และสัมมนานอกสถานที่ ประกอบการเรียนการสอน จังหวัดเชียงใหม่
5-6 ก.พ. 48       เพื่อนำนักศึกษามาศึกษาและสัมมนานอกสถานที่ ประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตรกรรม 4 จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม/สัมมนา
มิ.ย. 47        การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ส.ค. 47        สัมมนานานาชาติ การอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์ภาพจิตรกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางฯ ครบ 60 พรรษา
มี.ค. 48        สัมมนา Performance Art Seminar
มี.ค 48         สัมมนาพัฒนาทางวิชาการสาขาจิตรกรรม
 

รางวัลและเกียรติประวัติ

He was born in Bangkok in 1964. He received a BFA in Painting at the Faculty of Fine Art, Chiang Mai University in 1991 and a Masters degree in Art Education at the Faculty of Education, Chulalongkorn University in Bangkok in 1999.

He champions its initiatives which combine art, education, and activity.    Padungsak is also a practicing artist and painting instructor at Chiang Mai University. He has performed and exhibited widely, domestically and internationally in England /France / Austria / Romania / German / Poland / Finland / Canada / Israel / Japan / China / HongKong / India  /  Indonesia / Philippine / Vietnam / Myanmar / Malaysia / Singapore /Iceland

 

Video Performance art /on Youtube

https://youtu.be/fVQFOdsV_iM

https://youtu.be/bsCtu8JgPso

https://youtu.be/WcaXAqmGuXA

https://youtu.be/Mo6L2GUx4vc

https://youtu.be/Ksy13UK9LDY