ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต เกษเกล้า

Asst Prof Dr. MORAKOT KETKLAO


สถานที่เกิด : พิษณุโลก
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : จิตรกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : mketklao@yahoo.com omketklao@gmail.com
Website : www.morakotketklao.net
Instragram :www.instragram.com/morakotketklao

ประวัติทางการศึกษา

2537        ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541        ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546        ปริญญาโท Master of Arts, Inter Media ,Academy of Visual Art Leipzig Germany

Ph.D.   :  Education Technology and Communication, Faculty of Education,        

               Naresuan University,Phitsanuloke, Thailand

M.F.A. :  (Meisterscheulerstudium) in Intermedia Class 

               (by: Prof. Alba D'Urbano)

               Hochschule feur Grafik und Buchkunst (Academy of Visual Arts),                      

               Leipzig,Germany

M.F.A. :   in Painting

               (by: Montien Boonma and Amrit  Chusuwan)

               Faculty of Painting Sclupture & Graphic Arts,                            

               Silpakorn University,Bangkok,Thailand

B.F.A. :   in Painting 

               (by: Prathom Puapansakul)

               Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai,Thailand

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

บริการวิชาการ
1 ก.ย. 47        วิทยากรบรรยาย สำหรับนักศึกษาในวิชาศิลปะเปรียบเทียบ คณะเทคโนโลยีทัศนสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคเพายัพ
9-12 ก.ค. 47    โครงการอบรมจริยธรรม "เรียนรู้ร่วมกันสร้างพลังสู่สังคม" ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันราชการ    ห้องสมุดดนตรี สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 ก.ย. 47         วิทยากรบรรยายพิเศษ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะวิชาเทคโนโลยีทัศนสื่อสาร สถาบันราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
16 พ.ย. 47       อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ BIG IDEAS BIG AWARDS ศูนย์แสดงสินค้า OTOP
23-25 พ.ย. 47  ผู้ดูแลศิลปินกลุ่ม Performance ประเทศออสเตรีย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ม.ค. 48         งานวันเด็ก โรงเรียนบ้านบ่ากอ อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ย. 47           กรรมการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547               กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547               กรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าโครงการพิเศษฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
22-25 ก.ย. 47   นิทรรศการผลงานการวาดเส้นสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อม ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
17 ก.ย. 47        สัมมนากระบวนวิชาจิตรกรรม 5 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9-24 ก.ย. 47     นิทรรศการ " La Femme" คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ก.ย. 47       การแสดง Perfoamance เนื่องในวันสันติภาพสากล ข่วงประตูท่าแพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่
ก.ย. - ต.ค. 47   นิทรรศการวิถีไทยและผ้าพระบท หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ย. 47            นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-เวียดนาม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเดินทางไปราชการ
21-22 ส.ค. 47   เพื่อไปศึกษาและสัมมนานอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน จังหวัดเชียงใหม่
22-23 ม.ค.48    เพื่อนำนักศึกษามาศึกษาและปฏิบัติงานสร้างสรรค์และสัมมนานอกสถานที่ ประกอบการเรียนการสอน จังหวัดเชียงใหม่
5-6 ก.พ. 48      เพื่อนำนักศึกษามาศึกษาและสัมมนานอกสถานที่ ประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตรกรรม 4 จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม/สัมมนา
25 พ.ค. 47    การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
27 พ.ค. 47    พบปะผู้ปกครองนักศึกษาชั้นที่ 1
9-12 ก.ค. 47  โครงการอบรมจริยธรรม "เรียนรู้ร่วมกันสร้างพลังสู่สังคม"
21 ม.ค. 48     ประชุมสัมมนาคณาจารย์สาขาจิตรกรรม ครั้งที่ 1
25 มี.ค. 48     สัมมนาการเขียนโครงร่างงานวิจัยและวิจัยสร้างสรรค์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ฯ

 

RESIDENCY PROGRAM

2019  : Artist participant in  Bujarica International Artist Symposium, Petrovac, Montenegro
2016  : Dorothea Fleiss & East West Artists Art Residencies worldwide Malnitz, Austria
2015  : Dorothea Fleiss & East West Artists Ardud Art Residencies ,Romania
2008  : Artist in residence at IASPIS (International Artist Studio program in Sweden)
2007  : Artist exchange program between Thailand & Vietnam at Hue' College of   Art,Hue',Veitnam

 

SOLO EXHIBITION

2020: The Relative of Differences, Lalanta Fine Arts Gallery, Bangkok, Thailand

2019: Suffocating Geometries, Lalanta Fine Arts Gallery, Bangkok, Thailand

2018: Border of Possibilities , Museum and Gallery Marco Gregovic, Petrovac, Montenegro

2017: Beyond Boundaries , Tita Gallery, Chiang Mai, Thailand

2016: Anthropocence Era , Gallery Seescape, Chiang Mai ,Thailand

2003: Yellow House, Academy of Visual Arts Leipzig, Leipzig,Germany

2001: Garderober, AnatomyInstitute Leipzig University,Leipzig, Germany

 

 

SELECTED EXHIBITIONS

2021   : “HOPE” International Art Exhibition online, Kupula Art Mexico, Culturalment Responsible, 

               A.C. Convocan, Maxico

           : “ULUSLARAASI KARMA SERGI” International Women’s Group Exhibition hosted by Antalya 

              Metropolitan Municipality, Turkey

           : “ Distant Conversations” River City Bangkok,Thailand

2020   : “NOIR” lecturers of Painting Division Division CMU. , Aliance Francais Chiang Mai

2019   : SO ”….The collaborative project between Painting Division and past guest 

              lecturers, CMU. Art Center, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

           : “Metaphorical Landscape”,CMU. Art Center, Chiang Mai, Thailand

2018   : "International art and music festival, Incident 4 Accident" Jan Dlugosz     

              University in Czestochowa,Poland

           :  "Collaborative Project" between the Painting Division,Faculty of Fine Arts      

             Chiang Mai University and the Painting Department, Jan Dlugosz     

             University in Czestochowa,Poland, Chiang Mai University Art Centre,   

             Thailand

2017  : "Breathing on Paper" Curated by Jeon-Ok,Art - Mai? Gallery Exhibition,

            Chiang Mai, Thailand

          : “Relationship Exhibition” by: lecturers of Painting Department, Hue 

            College of Arts, Hue’, Vietnam and Painting Division,Faculty of   

            Finearts,Chiang Mai University,Thailand, Bann Tuek Art Center, Chiang 

            Mai,Thailand  

          :” Pomiędzy wschodem a zachodem (Between East and West)”, Galeria       

            Instytutu Sztuk Pięknych, Jan Dlugosz University, Poland

2016 :The 4th EIBAB ” (European International Book Art Biennale) at IFFI-      

            GOA,India

          : D. Fleiss & East West Artists Exhibition , Mallnitz, Austria

 

รางวัลและเกียรติประวัติ

PRIZE AND SCORLARSHIP

2003 :     International Placement Services | Zentralstelle fuer   Arbeitsvermittlung (ZAV)

               Frankfert am Main, Germany

2001 :     Scholarship for Master Programme (Female Artist)  Stipendium der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen,

               Dresden,Germany