ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ สุดหอม

Asst. Prof.SONGKARN SOODHOM


สถานที่เกิด : พิษณุโลก
ที่อยู่ : 9 ถนนสุขเกษม (ซอย 16) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : จิตรกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053944840
Email : songkarn.s@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

พ.ศ. 2531    ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2534    ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2539    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2538    ผู้ช่วยคณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2531    อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
พ.ศ. 2538    อาจารย์ ระดับ 5 (โอนไปรับราชการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม
                    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2535    อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาศิลปะ และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2536    อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2538    อาจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2541    อาจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2544    หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2545    อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2546    กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2547    รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

นิทรรศการเดี่ยว
พ.ศ. 2548    แสดงนิทรรศการพื้นที่และพื้นที่ (Space and Space) ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการกลุ่ม
พ.ศ. 2548    แสดงนิทรรศการคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2547    แสดงนิทรศการคณาจารย์ 6 สถาบันศิลปะไทย - เวียดนาม ประเทศไทย
พ.ศ. 2547    แสดงนิทรรศการคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2547    แสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546    แสดงนิทรรศการคณาจารย์ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม ณ โรงแรมเบสน์ฟอร์จูนทาวน์ กรุงเทพ และ
                    ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2546    แสดงนิทรรศการมหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย ณ เดอะสีลาแกลลอเรีย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546    แสดงนิทรรศการศิลปะ Seventeen cafe'' ณ หอศิลปวัฒนธรรมเทศบาลนครเชียงใหม่
พ.ศ. 2546    แสดงนิทรรศการศิลปะ 20 ปีวิจิตรศิลป์ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2545    แสดงนิทรรศการคณาจารย์ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2545    แสดงนิทรรศการศิลปะ 4 สถาบันศิลปะไทย - เวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม
พ.ศ. 2544    นิทรรศการ CATALYZE GROUP ครั้งที่ 3 ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2543    นิทรรศการ CATALYZE GROUP ครั้งที่ 2 ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2543    นิทรรศการสายน้ำ สายชีวิต ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2543    นิทรรศการผลงานคณาจารย์ 4 สถาบัน, คณะวิจิตรศิลป์, คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเว้, มหาวิทยาลัยฮานอย ณ ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2542    นิทรรศการ CATALYZE GROUP ครั้งที่ 1 ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสัญจรไปยัง
                  หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
พ.ศ. 2542    นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวง ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2542    นิทรรศการคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2541    นิทรรศการคณาจารย์วิจิตรศิลป์ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2541    นิทรรศการผลงานศิลปกรรม 150 ศิลปินภาคเหนือ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2541    นิทรรศการศิลปะภาคเหนือ ณ เบลล์วิลล่า จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2540    นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย - เวียดนาม คณะวิจิตรศิลป์, คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเว้, มหาวิทยาลัยฮานอย ณ ประเทศเวียดนาม
พ.ศ. 2540    นิทรรศการศิลปกรรม 700 ปี เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2539    นิทรรศการศิลปะขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2538    นิทรรศการศิลปกรรมและผลงานทางวิชาการ ไทย - เวียดนาม คณะวิจิตรศิลป์, คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเว้, มหาวิทยาลัยฮานอย
                    ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ และหอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2537    นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2536    ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนักศึกษาวิชาโทศิลปะ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2535    นิทรรศการศิลปกรรม "ศิลปกรรมคืนถิ่น" โดยกลุ่ม 2603 ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2535    นิทรรศการ Small Work สีลม ศิลปาวกาศ, กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2534    นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2533    นิทรรศการศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โตชิบา ครั้งที่ 2 - 4
พ.ศ. 2533    นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งี่ 14 - 15
พ.ศ. 2533    นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 - 39
พ.ศ. 2533    นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2532    ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนักศึกษาวิชาโทศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2531    นิทรรศการศิลปนิพนธ์ พุทธสถาน, จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2529    นิทรรศการองค์ประกอบศิลป์ 3, 4 คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล
พ.ศ. 2535    รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2535    รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
พ.ศ. 2535    รางวัลพิเศษ นิทรรศการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต "โตชิบา" ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2534    รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 15
พ.ศ. 2533    รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต "โตชิบา" ครั้งที่ 2

บริการชุมชน
วิทยากรบรรยาย "จบแล้วไปไหน" ทิศทางของนักศึกษาจิตรกรรมเมื่อจบฯ ให้แก่ นศ. ชั้นปีที่ 5 จิตรกรรมในกระบวนวิชา สัมมนาจิตรกรรม

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ย. 2547    การบริหารจัดการพุทธศาสนาในยุคโลภาภิวัตน์

การเดินทางไปราชการ
21-22 ส.ค. 47    เพื่อไปศึกษาและสัมมนานอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน จังหวัดเชียงใหม่
19 ก.พ. 48        เพื่อไปเข้าร่วมประชุมด่วนเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก กรุงเทพฯ
27-29 พ.ค. 48   เพื่อไปร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มาตรฐานระดับโลก จังหวัดพิษณุโลก
5-7 ส.ค. 47       เพื่อเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ กรุงเทพฯ
22-23 ม.ค.48    เพื่อนำนักศึกษามาศึกษาและปฏิบัติงานสร้างสรรค์และสัมมนานอกสถานที่ ประกอบการเรียนการสอน จังหวัดเชียงใหม่
5-6 ก.พ. 48       เพื่อนำนักศึกษามาศึกษาและสัมมนานอกสถานที่ ประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตรกรรม 4 จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม/สัมมนา
5 - 6 ส.ค. 47       สัมมนานานาชาติในการอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์ภาพจิตรกรรเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
17 - 19 ธ.ค. 47   สัมมนาการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และปรัชญา
11 มิ.ย. 47           สัมมนาการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการบริหารยุคใหม่
29 ส.ค. 47          สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือ
27 - 29 พ.ค. 48   สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
9 - 10 พ.ค. 48     การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการผังดุลดัชนี (BSC)