รองศาสตราจารย์ปกิต บุญสุทธิ์

Assoc. Prof.Pakit Bunsut


วันเกิด : 1971-11-16
ที่อยู่ : 117 ถนน นันทาราม ตำบล หายยา อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ประติมากรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : pakit.bunsut@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปะบัณฑิต ประติมากรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท ศิลปะมหาบัณฑิต ประติมากรรม มหาวิทยาลัย ศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน

พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งรองศาตราจารย์ สาขาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

งานวิจัย
ปกิต บุญสุทธิ์. (2561). การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่สะท้อนถึงวิถีชิวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ของเวลา สิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม. บทความวิชาการวารสารวิจิตรศิลป์.

ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
ปกิต บุญสุทธิ์. (2562). Donate tile. นิทรรศการ 2019 HAIKU-Sculpture in OKINAWA International Exhibition for Art Universities. มหาวิทยาลัยโอกินาว่า ญี่ปุ่น
ปกิต บุญสุทธิ์. (2559). Stupa pansoi. นิทรรศการประติมากรรม Haiku Sculpture Internation Exhibition for Art University in Asia. มหาวิทยาลัยโอกินาว่า ญี่ปุ่น
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
ปกิต บุญสุทธิ์. (2562). เสาบัว. นิทรรศการ 36 ปี วิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ปกิต บุญสุทธิ์. (2562). Inside and outside. นิทรรศการ Elementary Complexity: individual art practices in visual art นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย คณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน
ปกิต บุญสุทธิ์. (2559). Construction Neo Lannaillusion. นิทรรศการศิลปกรรม คณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

การแสดงผลงาน

แสดงผลงานเดี่ยว

             2552     ประติมากรรมเมืองมนุษย์ 2009, 6-22 ต.ค หอศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงผลงานกลุ่ม

             2563      แสดงผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             2562      แสดงผลงานประติมากรรม Haiku  ประเทศญี่ปุ่น

 

รางวัลและเกียรติประวัติ

2546     รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้ง 49

 

 

 

 

 

ผลงานวิชาการทุนสร้างสรรค์เผยแพร่

             2551    ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทุนคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อ

                        วาดเส้นสร้างสรรค์รูปทรงมนุษย์แรงบันดาลใจจากเส้น สี รูปทรง และ

                        พื้นผิว ในงานศิลปกรรมเซรามิก

             2556    ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทุนคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อ

                         การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตมนุษย์ความสัมพันธ์

                         ของเวลา สิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม

             2560    ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทุนคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อ

                         ร่องรอยสิ่งก่อสร้างบนวิถีแห่งศรัทธาผ่านผลงานประติมากรรม

สิ่งพิมพ์

            2554    บทความวิชาการวารสารวิจิตรศิลป์ เรื่อง วาดเส้น สร้างสรรค์รูปทรงมนุษย์แรง

                        บันดาลใจจากเส้น สี รูปทรง และพื้นผิว ในงานศิลปกรรมเซรามิก ปีที่ 3 ฉบับที่

                         1 มกราคม- มิถุนายน 2555

            2555   บทความวิชาการวารสารวิจิตรศิลป์ เรื่อง แรงบันดาลใจศิลปินที่มีแนวคิดพุทธศิลป์

                       ในงานประติมากรรมร่วมสมัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2555

            2561   บทความวิชาการวารสารวิจิตรศิลป์ เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่

                        สะท้อนถึงวิถีชีวิตมนุษย์ความสัมพันธ์ของเวลา สิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม

                        ปี 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2561