ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์

Asst. Prof.Sutthisak Phuthararak


สถานที่เกิด : กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : สาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ประติมากรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : sthisak@chiangmai.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

พ.ศ. 2538    ปริญญาตรี สาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2545    ปริญญาโท สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์. (2562). หัวแม่หญิง. 2019 HAIKU- Sculpture in OKINAWA International Exhibition for Art Universities. มหาวิทยาลัยโอกินาว่า ญี่ปุ่น
สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์. (2559). ARE you Straight. นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย คณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์. (2559). Trans state ll: art talking. Art Symposium and Exhibition. หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์. (2562). อัตลักษณ์เก่าในเพศวิถีใหม่. นิทรรศการ Elementary Complexity: individual art practices in visual art นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย คณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์. (2562). อัตลักษณ์เก่าในเพศวิถีใหม่2. นิทรรศการ 36 ปี วิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร