รองศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณเหม

Asst. Prof.SOONTORN SUWANHEM


สถานที่เกิด : Pattanee
วันเกิด : 1967-12-29
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ประติมากรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : soontorn.s@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: ประติมากรรม สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี สาขาวิชา: ประติมากรรม สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

งานวิจัย
สุนทร สุวรรณเหม. (2558). การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์จากบรรพบุรุษ. ทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ    
สุนทร สุวรรณเหม. (2562). กับดักแห่งโชคชะตา 2/2562. นิทรรศการ HAIKU – Sculpture 2019 in Okinawa International Exhibition for Art Universities. Okinawa University Japan 
สุนทร สุวรรณเหม. (2559). Tear of sky’58. International Exhibition for Art Universities in Asia 2015 HAIKU-Sculpture in Chiangmai. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
สุนทร สุวรรณเหม. (2561). 2018/2 the Journey of little fish. 1nd CMU X TZU Tokyo Zokei University and Chiang Mai University JointExhibition Aug.1st - Aug.14th 2018. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุนทร สุวรรณเหม. (2559). Fertile Seeds. Tokyo Zokei University and Chiang Mai University Joint Exhibition. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน
สุนทร สุวรรณเหม. (2562). กับดักแห่งโชคชะตา 1/2562. นิทรรศการงานแสดงคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุนทร สุวรรณเหม. (2562). กล้วยไม้ 2562. นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
สุนทร สุวรรณเหม. (2561). 2018 Fertile Seeds. The Exhibition of Art,s instructors Department of Visual Arts Faculty of Fine Art,s Chiang Mai University 2561.หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุนทร สุวรรณเหม.(2560). ครอบครัว 1/3. การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุนทร สุวรรณเหม. (2560). ครอบครัวปลา. นิทรรศการ ประกอบไม้ ประกอบใจ. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สุนทร สุวรรณเหม. (2559). ช้างกระ 1,2,3. นิทรรศการ 3/33. หอศิลป์ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
สุนทร สุวรรณเหม. (2559). ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ รัชกาลที่ 9. นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ รัชกาลที่ 9. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สุนทร สุวรรณเหม. (2559). Shadow of sealife , Megimeets South Thailand Setoachi triennale 2016 exhibition tited naniro. ญี่ปุ่น 
สุนทร สุวรรณเหม. (2559). The Creation of Sculpture using Highbred Seeds From Ancestors 1. นิทรรศการคณาจารย์ Neo lanna IIIusion. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สุนทร สุวรรณเหม. (2558). สีสันแห่งมวลดอกไม้. Art Exhibition Beauty revealed. 137 Pillarshouse Chiang Mai
สุนทร สุวรรณเหม. (2558). ครอบครัวสมบูรณ์ 1/59. 11th ART Exhibition by Jed Yod Group Contemporary Art Exhibition by Guest Artists and The Art Instructors of Faculty of Art and Architecture rajamangala University Of Technology Lanna, Northern Chiang Mai , 2015. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา
สุนทร สุวรรณเหม. (2558). The Creation of Sculpture using Highbred Seeds From Ancestors 2. นิทรรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่