อาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์

Thanistha Nunthapojn


ที่อยู่ : 31 ซ.ถ้ำตาปาน ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ศิลปะภาพพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944848
Email : thanistha.nuntha@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

พ.ศ. 2548   วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2552   ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2557   ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2563)., “อ่าวพังงา(เขาตะปู)”, นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แห่งปี ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2563). นิทรรศการ ยึดติด – ติดยึด ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2563). Shape of attachment (Porcelain vases) 2020, LIBERA -TION : ปลด – ปล่อย นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562). Hot Pink Valentine, โครงการ International Art Charity & Mental Health Workshop 2019 2nd ณ โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562). อ่าวพังงา (เขาตะปู), PRINT IN PHANG–NGA 2019 โครงการ "สัมมนาอบรมปฏิบัติงานภาพพิมพ์ในเทคนิคพิเศษสำหรับครู และอาจารย์  ผู้สอนศิลปะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ"  โดย ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562).THE CRACKNo.1, THE CRACKNo.2,THE CRACKNo.3, THE CATNo.1 (KUCHING 1), THE CATNo.2(KUCHING 2), Camaraderie in the Land of Hornbills an Exhibition by Artists from Malaysia, Singapore and Thailand at  Soka Gakkai Malaysia.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562). เศษ-ส่วน, ร่วมเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของโปสเตอร์ “เศษ-ส่วน” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29ประจำปี 2562 “ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562). THE CRACKNo.2, The 11th Thailand Malaysia International Women Artists Exhibition 2019 at Muzium & Galeri Tuanku Fauziah Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562).Shape of Attachment (1), นิทรรศการศิลปะและงานวิชาการ เนื่องในโอกาส 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า, กรุงเทพฯ.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562). Shape of attachment (Golden vase) Heal No.2,Heal No.3,Heal No.4,TWO - TONE, Thai-Poland International Printmaking Exhibition Collaboration 2019 at  Provincial Public Library Gallery & Museum Lublin, Poland.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562). THE CRACKNo.1, นิทรรศการ 6 ทศวรรษ มูฮำมัด โรจนอุดมศาสตร์ และ เพื่อนศิลปิน ณ PSU ART GALLERY ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562). THE CATNo.1 (KUCHING 1), THE CATNo.2(KUCHING 2, Shape of attachment (Golden vase), นิทรรศการ UMCS – CMU Art Exhibition 2019 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562). Kuala Kedah Lighthouses, Art Connect International Art camp 2019 at Kedah Alor Setar, Malaysia.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2562). Shape of Attachment (Plate Black), โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 15 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2561). สมาน – ซ่อมแซม (ถ้วย), สมาน – ซ่อมแซม (จาน), โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล แสดงนิทรรศการศิลปกรรมศาสตร์ (ไทย-อเมริกา)International Art Exchange Show Thailand-USA  2018ณ หอศิลป์สงขลา  Art Mill.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2561). รอยยิ้มของยุวกษัตริย์, นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย แลศิลป์ ถิ่นเมืองลุง ณ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2561). สมาน-ซ่อมแซม, ร่วมเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของโปสเตอร์ “สมาน-ซ่อมแซม” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28ประจำปี 2561 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ โรงแรม บีพีสมิหลาบีช สงขลา.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2561). สมาน หมายเลข2, สมาน หมายเลข3,สมาน หมายเลข4,นิทรรศการ ปรากฏ-กาล เพิ่มขึ้น แปรเปลี่ยน สูญสลาย (The Presence of Time) ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2560). ธ สถิตในดวงใจ, นิทรรศการ “บันทึกแผ่นดิน” ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2560). รอยยิ้มของยุวกษัตริย์, นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ณ PSU ART GALLERY ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2560). HarmonyNo.1, HarmonyNo.2, นิทรรศการ “Art way Asean Way” ณ หอศิลป์สงขลา Art Mill.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2560). ดาวเรือง, โครงการ “ศิลปะกับการส่งเสริมสุขภาพจิต นานาชาติ” ณ โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2560). การบันทึกภาพความหลากหลาย พันธุ์ไม้ทนแล้งด้วยปากกาอาร์ตมาร์คเกอร์, ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของโปสเตอร์ "การบันทึกภาพความหลากหลาย พันธุ์ไม้ทนแล้งด้วยปากกาอาร์ตมาร์คเกอร์” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช สงขลา.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2560). รอยยิ้มของยุวกษัตริย์, นิทรรศการภาพพิมพ์สร้างสรรค์ ครั้งที่2 พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2559). สมาน หมายเลข2, นิทรรศการภาพพิมพ์สร้างสรรค์ ครั้งที่1 พ.ศ. 2559 จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2559). Bond,You and I, INTERNATIONAL ART EXHIBITION, FSKIK UPSI and THAKSIN UNIVERSITY at Sultan  Idris Education University, Perak,Malaysia.
ธนิษฐา นันทาพจน์. (2556). นิทรรศการ สมานรอยร้าว ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
 

รางวัลและเกียรติประวัติ

เกียรติประวัติและผลงานที่ได้รับรางวัล

2552

 

 

 

2553/2554

2554

2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561

 

 

- ได้รับทุนการศึกษา จากคุณเมทินี ธารวณิชกุล

- รางวัลดีเด่น งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร”

  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

- ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร

- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28

- รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 23

- รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554, YOUNG THAI ARTIST AWARD 2011

- ได้รับคัดเลือก จากโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ประจำปี 2555 เดินทางไปแสดงผลงานและศึกษาดูงาน

  ณ นครอสแอนเจลิส

- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ประเภทสื่อประสม

- เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสเปน กับ YOUNG THAI ARTIST AWARD โดยมูลนิธิ SCG

- ได้รับทุนการศึกษาจาก กองทุนส่งเสริมนักศึกษาศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ ประจำปี 2555

- รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 โดย ธนาคารกสิกรไทย

- ได้รางวัลผลงานวิจัยดีมาก ภาคโปสเตอร์ เรื่อง “สมาน - ซ่อมแซม” ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

  สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน” ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช สงขลา

- ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินผลงานรอบคัดเลือก โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย สาขาศิลปะ 2 มิติ (YOUNG

  THAI ARTIST AWARD 2018)

- รับพระราชทานโล่ที่ระลึก การวาดภาพทางดาราศาสตร์บนผนังอาคารหอดูดาว จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

  เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระ

  ชนมพรรษา จังหวัดสงขลา