อาจารย์จุฬาภรณ์ บัวขาว

Julaporn Buakaow


ที่อยู่ : 110/7 ถ.คลองชล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : สหศาสตร์ศิลป์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944821
Email : Julaporn.b@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

MFA - Public Art and New Artistic Strategies, Bauhaus University, Weimar, Germany 2006   

         - Exchange Program; MCAD Minneapolis College of Art and Design, MN, USA 2004

 BFA  - Sculpture; Faculty of Fine Art, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 2001

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

การแสดงงานกลุ่ม
2020    “Daily Rhythms Collective” Graz, Austria
2018    “Street Art Project” Brisbane, Australia
            Demark Design Award, Siam Paragon, Bangkok, Thailand     
2015    “Art in Public Spaces” Joshibi University & Tamabi University, Tokyo, Japan
2014    “Art Intervention” Hive Art Camp, Chongju, South Korea

ผลงานอื่นๆ    
1. Art in Public Spaces, Faculty of Fine Art, Chiang Mai University, Thailand. 2020
2. 3C Project, Bangmod Festival, Bangkok, Thailand. (2017)
3. Design Thinking, Workshop, Suranaree University, Thailand. (2017)
4. Urban Stencils Art, Exchange Students Workshop, Bangkok University, Thailand. (2015)
6. Public Art Project in Germany, Tamabi University, Tokyo, Japan. (2015)