รองศาสตราจารย์กิตติ มาลีพันธุ์

ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : จิตรกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : kitti.m@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

พ.ศ. 2537    ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2541    ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติทางบริหาร

พ.ศ. 2542    อาจารย์พิเศษ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ (2542-2543) กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2543    อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (2543-2544) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2544    อาจารย์ประจำ (2544- ปัจจุบัน) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

หนังสือ
กิตติ มาลีพันธุ์. (2561). ศิลปิน: อินสตอลเลชั่น อาร์ต ARTIST : INSTALLATION ART. จำนวน 115 หน้า

ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
กิตติ มาลีพันธุ์. (2562). Trance of Origin. นิทรรศการ “So...” ผลงานโดยคณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม ทั้งคณาจารย์ประจำสาขา และคณาจารย์รับเชิญที่ผ่านมาในอดีต. 
วันที่ 3-8 กันยายน 2562. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
กิตติ มาลีพันธุ์. (2562). PURPLE LOTUS.  2019 The Korea Association of Art & Design (KAAD) International Art & Design Exhibition at Burapha University. THAILAND.
กิตติ มาลีพันธุ์. (2561). Imagination of the Planet. 2018 The Korea Association of Art & Design. International Art & Design Exhibition. “Bibim” intergration : Imagination for creation. Wooseok Gallery, 2nd Floor. Seoul National University, KOREA. October 18 – 24, 2018. 
กิตติ มาลีพันธุ์. (2561). Bag # 2. Genesis 2018 ANBD SEOUL Exhibition, Dream Forest Gallery, KOREA. November 2-7, 2018. 
กิตติ มาลีพันธุ์. (2561). Bag # 1. Genesis 2018 ANBD Shanxi Exhibition, Ink Hedong Art Museum, Shanxi. CHINA. september 25 – November 10, 2018.
กิตติ มาลีพันธุ์. (2561). Home # 1. Genesis 2018 ANBD Kuala Lumpur Exhibition, First City University College, Kuala Lumpur, MALAYSIA. August 24-30, 2018.
กิตติ มาลีพันธุ์. (2561). Home # 2.  Genesis 2018 ANBD TAINAN Exhibition, Jhih- Shang Gallery, Kaohsiung Cultural Center, Tainan, TAIWAN. December 15-25, 2018.
กิตติ มาลีพันธุ์. (2560). Untitled. Group Exhibition of Instructors from Visual Arts Department, Faculty of Fine Arts of Chiang Mai University. CMU Art museum, Chiang Mai. Thailand.  
กิตติ มาลีพันธุ์. (2560). CLEAN # 1. Relationship: Collaborative project between Faculty of Fine Arts. Chiang Mai University and Hue University. Bann Tuk, Chiang Mai. August 17, 2017.
กิตติ มาลีพันธุ์. (2560). The unrevealed history. Group Exhibition “Between East and West” INTERNATIONNAL ART EXHIBITION INCIDENT IV ACCIDENT”, 7 June 2017, Jan Dlugosz University in Czestochowa Poland. 2017.
กิตติ มาลีพันธุ์. (2559). Cross  over from East to West. Group Exhibition at KKH School Gallery. Stockholm, Sweden. 2016.

ผลงานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน
กิตติ มาลีพันธุ์. (2563). “Original of the Beauty”. “NOIR” Group exhibition by Painting Division, 21 February - 31 March 2020, at Alliance Francaise de Chiangmai.

บริการวิชาการ
เม.ย. - พ.ค. 47    นำเสนอผลงานนิทรรศการเดี่ยวต่อสาธารณะ ณ ห้องนิทรรศการ Red Mill Vermont Studio Center, U.S.A
18 ส.ค. 47          บรรยายนพิเศษ เรื่อง แนวทางการทำงานศิลปะ คณะเทคโนโลยีทัศนสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคเพายัพ
23 ก.ค. 2547      การแสดงดนตรีวงเครื่องสายดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547                  กรรมการดูแลรับผิดชอบห้องนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547                  คณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547                  คณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ฯ
                         หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547                  คณะกรรมการตรวจและประเมินผลกระบวนวิชาปัญหาพิเศษและศิลปนิพนธ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547                  คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547                  คณะกรรมการภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547                  คณะกรรมการวิชาการภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547                  คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ค. 47        การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะชุด Nothing (ศิลปกรรมเดี่ยว) Red Mill Gallery, Vermont, U.S.A
2547            นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-เวียดนาม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ย. 47        นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ฯ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547            นิทรรศการจิตรกรรมเมดอินไทยแลนด์ ห้องนอร์ทเทิร์น วิลเลจ ศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า

การเดินทางไปราชการ
5-7 ต.ค. 47        เพื่อไปรับผู้บริหารจากประเทศเวียดนาม จังหวัดมุกดาหาร
21-22 ส.ค. 47     เพื่อไปศึกษาและสัมมนานอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน จังหวัดเชียงใหม่
8-15 ม.ค. 48       เพื่อนำนักศึกษาและคณาจารย์วิชาจิตรกรรม 4 ไปศึกษาและปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22-23 ม.ค.48      เพื่อนำนักศึกษามาศึกษาและปฏิบัติงานสร้างสรรค์และสัมมนานอกสถานที่ ประกอบการเรียนการสอน จังหวัดเชียงใหม่
28-30 ม.ค. 48     เพื่อนำนักศึกษามาศึกษาและสัมมนานอกสถานที่ ประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตรกรรม 4 จังหวัดเชียงใหม่
5-6 ก.พ. 48        เพื่อนำนักศึกษามาศึกษาและสัมมนานอกสถานที่ ประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตรกรรม 6 จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม/สัมมนา
2547        โครงการทุน Asian Artists Fellowships ร่วมปฏิบัติงานและทัศนศึกษาผลงานศิลปะร่วมสมัย
2547        เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การจัดทำแบบข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน
2547        เข้าร่วมอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา
2547        ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง แผนการสอน 5 กระบวนวิชาหลักสูตรใหม่ของสาขาจิตรกรรม
2548        เข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "
2548        ประชุมกรรมการภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม
2548        สัมมนา เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาจิตรกรรม "
2548        ร่วมสัมมนาเรื่อง " การเขียนโครงงานวิจัยและวิจัยสร้างสรรค์ สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ "
2548        ประชุมกรรมการประกันคุณภาพาการศึกษาของภาควิชาภาพพิมพ์ฯ
2548        สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ " (Benchmarking)