อาจารย์ ดร.RUSHDI ANWAR

RUSHDI ANWAR


ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : จิตรกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : rushdi.anwar@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: Fine Art สถาบัน: RMIT University Melbourne,Australia