อาจารย์อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์

ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : จิตรกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : apirak.j@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: จิตรกรรม สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี สาขาวิชา: จิตรกรรม สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

งานวิจัย
อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์. (2561). การศึกษาเวลาในงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีระหว่างปี ค.ศ.1900-1950. จำนวน 90 หน้า

ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์. (2562). Untitled. นิทรรศการ “So...” คณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม ทั้งคณาจารย์ประจำสาขา และคณาจารย์รับเชิญที่ผ่านมาในอดีต. 3-8 กันยายน 2562. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์. (2561). Pea. นิทรรศการ Tokyo Zokei University and Faculty of Fine arts, Chiangmai University Contemporary Art Exhibition. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่
อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์. (2561). Orange, Mint. นิทรรศการ 2nd Art & Aqua International Forum, Mallnitz, ประเทศ ออสเตรีย
อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์. (2561). Strawberry blueberry bluebery mango. นิทรรศการ Chiang Mai – Nakanojo Art Exchange “SYNCRONICITY”, ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่
อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์. (2560). Fragment of time 1, Fragment of time 2. นิทรรศการ Relationship : Collaborative project, a collaboration of lecturers from the Painting Department, Hue' College of Arts, Vietnam and the Painting Division, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, ศูนย์ศิลปะบ้านตึก, เชียงใหม่.