อาจารย์ ดร.กรินคณา คงเพชร

ภาควิชา :
สาขาวิชา :
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : krynkana.k@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: ทัศนศิลป์ (Visual Arts) สถาบัน: The Australian National University (ANU),Australia
ปริญญาโท สาขาวิชา: ประติมากรรม สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาประติมากรรม