อาจารย์ธนัชชา ไชยรินทร์

ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ประติมากรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : thanatcha.chairin@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: ทัศนศิลป์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาประติมากรรม