ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศิริ คิดดี

ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ศิลปะภาพพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944821
Email : pongsiri.k@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: ทัศนศิลป์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท สาขาวิชา: ภาพพิมพ์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

1. พงศ์ศิริ คิดดี. 2559. สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับภาษาไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559. 2271-2288

   
ผลงานอื่น ๆ

1. พงศ์ศิริ คิดดี.(2560). “มหัศจรรย์แห่งความงาม”, งานวิจัยสร้างสรรค์, แหล่งทุนส่วนตัว, 2560 (งานวิจัย)

   
ผลงานสร้างสรรค์  
งานแสดงนิทรรศการกลุ่ม (group exhibitions)  
ระดับสถาบัน 

1. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. นิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์

ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

2. พงศ์ศิริ คิดดี. 2561. “สยาม, บรรยากาศแห่งความปิติ-สุข” นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย

Prints as Prints 8/2018: SCREENPRINT ณ Art Mai Gallery จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-31 มกราคม 2561

 

3. พงศ์ศิริ คิดดี. 2561. “ความงามเหนือกาลเวลา (สุโขทัย) หมายเลข2” นิทรรศการนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 – 11 มีนาคม 2561

 

4. พงศ์ศิริ คิดดี. 2561. “Miracle of Color and Beauty” นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปกรรมของ ภาควิชาทัศนศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-30 สิงหาคม 2561

 

5. พงศ์ศิริ คิดดี. 2561. “The Colorful Ambience of Faith and Peace No.6, The Colorful Ambience of Faith and Peace No.29”

นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เพิ่มพูนแกลเลอรี

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่15-30 สิงหาคม 2561

 

6. พงศ์ศิริ คิดดี. 2561. “The Colorful Ambience of Faith and Peace No.6, The Colorful Ambience of Faith and Peace No.29”

นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2561

 

7. พงศ์ศิริ คิดดี. 2560. “Miracle of Color and Beauty 2010 (sukhothai) No.2” นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปกรรมของ

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-30 สิงหาคม 2560

 

8. พงศ์ศิริ คิดดี. 2560. ร่วมแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็กของสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ระหว่างวันที่ 18-31มกราคม 2560

 

9. พงศ์ศิริ คิดดี. 2560. “สยาม” นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ PRINTS AS PRINTS 7/2017 วันศุกรที่ 10 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ Art Mai Gallery ถ.นิมมานเหมินท ซอย 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

10. พงศ์ศิริ คิดดี. 2559. Neo Lanna Illusion นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 9-30 สิงหาคม 2559

 

11. พงศ์ศิริ คิดดี. 2559. Chiang Mai Nakanojo Art Exchange Exhibition “Sharing the Future” หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

   
   
ระดับชาติ 

1. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. นิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ ณ หอศิลป์ แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

 

2. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. นิทรรศการจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 8 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ.กรุงเทพฯ

 

3. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 หอศิลป์แห่งชาติ จ. กรุงเทพฯ

 

4. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. การแสดงผลงานศิลปกรรมดอกไม้จากใจ ไว้อาลัยป๋า กองทุนส่งเสริมการศึกษา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์"

กรุงเทพฯ

 

5. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. การแสดงผลงานและประมูลผลงานศิลปกรรม กองทุนส่งเสริมการศึกษา ฯ"มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" กรุงเทพฯ

 

6. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. นิทรรศการ"สีแห่งความศรัทธาในดินแดนล้านนา" หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

 

7. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. Art Workshop December 9 - 13, 2019 Bluechips Micro House Co., Ltd.Exhibition 

 

8. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562.นิทรรศการสุนทรียะแห่งวิถีปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

 

9. พงศ์ศิริ คิดดี. 2561. นิทรรศการความงามข้ามขอบเขต ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 - 8 มกราคม 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

   
   
ระดับนานาชาติ  

1. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. The 6th NBC MESHTEC TOKYO INTERNATIONAL SCREEN PRINT BIENNIAL Awards winners’ exhibition”

at Gallery west, 1-3-3, ginza, chuo-ku, Tokyo 104-0061 JAPAN

 

2. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ Prints and Words International Exchange Exhibition ณ โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น<ฝp>

 

3. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562.  2019 Thai – Poland International Art Exhibition Collaboration 2019, Provincial Public Library

Gallery & Museum, Lublin, Poland. 2019

 

4. พงศ์ศิริ คิดดี. 2562. 2019 Poland – Thai Art Exhibition 2019, Chiang Mai University Art Center, Chiang Mai, Thailand.

 

5. พงศ์ศิริ คิดดี. 2561. นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปกรรมนานาชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) เชียงใหม่,2561

 

6. พงศ์ศิริ คิดดี. 2561. นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมนานาชาติ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2561

 

7. พงศ์ศิริ คิดดี. 2561. “The Colourful Ambience of Faith and Peace No.6”, The Colourful Ambience of Faith and Peace No.29”

นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Kyoto International Community

House, 2 Floors, Kyoto, Japan ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561

 

8. พงศ์ศิริ คิดดี. 2560. TOKYO International Mini PrintTriennale in SAPPORO, Triennale 2015 Touring Exhibition

ระหว่างวันที่18 - 30 มกราคม 2017 ที่ Planis Hall, JR Sapporo Tower ประเทศญี่ปุ่น (11th floor of Sapporo Esta, 2-chome,

Kita-gojo-nishi, Chuo-ku, Sapporo)

 

9. พงศ์ศิริ คิดดี. 2559.  นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ "The Color of Prosperity-Warmth"  Solo Art Exhibition Printmaking "

The Color of Prosperity-Warmth" 6-11 June 2016 at Gallery Uesuto,  Tokyo, Japan

 

10. พงศ์ศิริ คิดดี. 2559. นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข”. 1  เมษายน- 5 พฤษภาคม 2559

ณ หอนิทรรศการศิลปะ มหาวิทยาลัยSAINS เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย.

 

11. พงศ์ศิริ คิดดี. 2559. แสดงผลงานร่วมกับนักศึกษาอีกสองมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ

ณ บูนโบโดแกลเลอรี่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2559