อาจารย์ ดร.นพเกล้า ศรีมาตย์กุล

ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ศิลปะภาพพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : nophaklao.sr@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: ทัศนศิลป์
ปริญญาโท สาขาวิชา: ภาพพิมพ์

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์    
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2563). บทสนทนาระหว่างร่างกายกับลมหายใจ, นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2562). Alor Setar, Art Connect International Art Camp Exhibition, Malaysia 2019.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2562). Balance: Body and Mind, 36th Fine Arts CMU Art Exhibition, National Gallery Museum, Thailand.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2562). Body and Mind: Cycle the Series, Elementary An Exhibition by Lecturers From Visual Arts Department.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2562). Trees and Shadows, 2019 Poland – Thai  Art Exhibition 2019, Chiang Mai University Art Center, Chiang Mai, Thailand.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2562). Body and Mind: Cycle the Series2019, 2019 Thai – Poland International Art Exhibition Collaboration 2019, Provincial Public Library Gallery & Museum, Lublin, Poland. 2019.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2562). Body and Mind 2019, 2019 Balance : Body & Mind Solo Art Exhibition, Psg Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon- Pathom, Thailand.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2561). Body and Mind 2018, 3H13 : Head Heart Hands Art Exhibition 2017, the Cultural Center Commemoration of HM the King's 6th Cycle Silpakorn University Sanam Chan Palace Nakhon Pathom and Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Thailand.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2561). The beginning of Self Learning, 2018 International Art & Design Invitation Exhibition - Thailand Burapha University,Thailand.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2560). ,3H13 : Head Heart Hands Art Exhibition 2017, National Gallery Museum, Thailand.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2559). Balance : Body and Mind 2016, The Edition Link Print Expression Arts Exhibition. Program Exchange exhibition of print making between Tama  Art University Japan and two universities in Thailand 2016.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2559). The 1st International Watercolor Society Exhibition China 2016.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2559). Faithof Lanna, The 7th Thai Artists 2016 Contemporary Artists Award. In Royal Thai consulate-General, Los Angeles, USA.
-   นพเกล้า ศรีมาตย์กุล. (2559). Trees and Shadows, SDM International Mail Arts 2016 School of Digital Media, Sripatum University Thailand.