รองศาสตราจารย์ยุพา มหามาตร

ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : สหศาสตร์ศิลป์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : yupha.m@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: ภาพพิมพ์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี สาขาวิชา: ภาพพิมพ์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

งานวิจัย
Research, Women in the contemporary art of Asia with the dismantling and re-interpreted in the context of cultural diversity in the modernism. 2017
Research, prints of the learning process and compares the concept to the movement of the era (2016)
Research, from darkness to light in hand: The proces of creating art with psychological theory to stimulate and support the free expression of the visually impaired. (2015)
Research, Women in the Contemporary Art of South Korea with Dismantling and Re-interpreted in the Context of Cultural Diversity in Modernism, National Research 
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ    
1. Art Exhibition “Italy-Thai: relationship”, Rome, Italy. (2015)
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน
1. Exhibition Program “Chiang Mai Design Week” TCDC, Chiang Mai. 
2. Art Exhibition “Flower Talk” River city, Bangkok. 2020
3. Art Exhibition, “The Signature Drawing and Prints” River city, Bangkok. 2018
4. Art Exhibition, Art Instructor’s Visual Art, Chiang Mai National Art Museum,  
Chiang Mai, Thailand. 2017
5. Art Exhibition “King Rama 9 dwells in Thai heart forever” Chiang Mai National Art Museum, ChiangMai, Thailand. 2016
6. Art Exhibition to honor the 88th Anniversary 3/33, Ratchadamnoen Contemporary Museum, Bangkok. 
7.Art Exhibition “Neo-Lanna illusions” Chiang Mai National Art Museum, Chiang Mai, Thailand.
    
ผลงานอื่นๆ
1. MDA 2nd Book, forest curriculum collective: voice in the Anthropocene, a case study of the environment in Chiang Mai along with the world change. (2020)
2. Writer, Ralph Kiggell Woodcut Printmaking, Dharma and Nature, Toot Yung Art Center, Chiang Mai. (2019)
3. Editor,The Journey of a Man with Two Kettles. 2018
4. Writer, Expanded Prints: A Contemporary Printmaking. 2016