ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆษิต จันทรทิพย์

ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : สหศาสตร์ศิลป์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944838
Email : kosit.juntaratip@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

เทียบเท่าปริญญาโท สาขาวิชา: Photography and Media สถาบัน: Arts Academy Of Media Arts, Germany
เทียบเท่าปริญญาโท สาขาวิชา: Postgraduate in Audiovisual Media in สถาบัน: Media Art Academy Of Media Arts , Cologne, Germany
ปริญญาตรี สาขาวิชา: จิตรกรรม สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สหศาสตร์ศิลป์

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน
1. HAPPY NEW LOVE YEAR (One Year Art Project) Curated by Mahasamoot Aukkaladechosub, Maispace, Chiang Mai, Thailand (2020)
2. LIBERA - TION : Art Exhibition by Lecturers from Visual Arts Department CMU Art Museum, Chiang Mai, Thailand - WHERE products / Donation Coffin “where there is love there is suffering” (2020)
3. All Time High - Gallery VER and Udomsak Krisanamis Gallery VER,   Bangkok, Thailand- The Post-Superhumanity / Superlife series (2020)
4. Contemporary Art Exhibition by Lectures from Visual Arts Department. CMU Art Museum, Chiang Mai, Thailand - Saṅkhāra (Mental Formations) (2020)
5. Elementary Complexity : individual art practices in visual   art exhibition. CMU Art Museum, Chiang Mai, Thailand - The Post-Superhumanity / Supersexuality series. (2019)
6. ALLERGIC REALITIES Curated by Ark Fongsamut, BUG Bangkok University Gallery, Bangkok, Thailand (2016)