ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Nikolas Evangelos Kolonias

ภาควิชา :
สาขาวิชา :
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944821
Email : kolonias.nikolas@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: Aesthetics สถาบัน: Amsterdam University, Netherlands
ปริญญาโท สาขาวิชา: Wenstern and Asian สถาบัน: Art History Universiteit Leiden, Netherlands
ปริญญาตรี สาขาวิชา: Systems สถาบัน: The City University, United Kingdom

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สหศาสตร์ศิลป์

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

งานวิจัย
UNIVERSITY OF AMSTERDAM, ASCA 2015 Project Title: Diagrammatical Strategies in the age of Digital Gaming Machines 2015 Research Discipline: Interdisciplinary Study of Philosophy of Aesthetics Media Theory, Neuroscience and Buddhist Epistemology. (2015)
Study of Digital Art Practices Research Discipline: Multidisciplinary (Philosophy of Aesthetics, Neuroscience, and Buddhist Science of the Mind) (2016)
KATMANDU UNIVERSITY, Researcher, (Cbs), Visiting Researcher Subjects Studied:     specialised Studies in Eastern Philosophy and Advanced Studies in Eastern Philosophy and Hermeneutics (2016)
University CHULALONGKORN, Bangkok, Thailand. Subjects studied : Eastern Philosophy, South East Asian Religion, Culture and Arts, Thai Culture and Politics. (2016)

บทความ
1. Art in the Age of Cybernetic Machines Chiang Mai University Publications, Thailand. (2020)
2. Towards the Construction of another World; Illusion as A Creative Practice,  Published: By Department Of Visual Arts Faculty Exhibition Annual Forum"Neo Lanna Illusion". (2016)
3. We Need New Signs: Towards the Emergence of A New Art Published by, Athens School Of Fine Arts Publications. (2016)
4. Digital Art Practices- How Digital Image Has Transformed Art Practices Published By: Deere College, Athens, Greece. (2016)
5. Diagrammatical Strategies in the Age of Digital Gaming Machines Published by: University of Amsterdam. (2015)
6. Beauty is the Method, Published by The American College of Greece Athens, Greece (2015)
    
ผลงานอื่นๆ
1. A Manifesto on Love, Mai Space Gallery, Chiang Mai Thailand (2020)
2. Love as An Illusion, A Nietzchean Analysis on Love, Chaosmos Gallery, Athens, Greece. (2020)
3. Modernism of the Future: A New ‘New Brutalism’ 2019, CMU Art Center (2019)
4. How to Be Creative- Ideas, Concepts and Materiality as A Creative Act Chiang Mai University. (2019)
5. A History of Art under A Multidisciplinary Perspective, Rumpueng Community Art Space, Muang ,Thailand. (2018)
6. A Cybernetic Architecture of the Digital Image, MDA, Chiang Mai University. (2017)
7. Expressionism for Thai Villagers, Video Art by Visual Artist Araya Radjasemnsook Artwork and Performance Participation, Artwork Exhibited Cmu Art Center. (2017)
8. Human Form in Art. CMU Art Center- Exhibition. (2017)
9. Back to the Future – A Multidisciplinary Approach on The Future Of Art Rumpueng Community Art Space, Chiang Mai, Thailand. (2017)
10. From Bauhaus To Contemporary Art Practice, Chiang Mai university.(2017)
11. Video Art by Visual Artist Araya Radjasemnsook Artwork and Performance Participation, Artwork Exhibited Singapore Biennale. (2016)
12. Neo-Lanna Illusion, CMU Art Center – Exhibition. (2016)
13. The Geo/Metrics of Multi-Disciplinary Art. A Practice beyond the Concept, Chiang Mai University. (2016)
14. Digital Game Art in The Age Of Information Technology, CMU Art Center - The 33 Exhibition of Contemporary Art by Young Artists.(2016)