อาจารย์ ดร.เมฆินทร์ เลิศตำหรับ

ภาควิชา : สำนักวิชาการบัณฑิต
สาขาวิชา : สำนักวิชาการบัณฑิต
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944855
Email : maykin.l@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: Music Performance สถาบัน: University of Oregon, United States of America 
ปริญญาโท สาขาวิชา: Piano Performance สถาบัน: Manhattan School of Music, United States of America 
ปริญญาตรี สาขาวิชา: Piano Performance สถาบัน: University of Oregon, United States of America

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์