อาจารย์ ดร.อาศิษฐ์ เกตุจันทรา

ภาควิชา : สำนักวิชาการบัณฑิต
สาขาวิชา : สำนักวิชาการบัณฑิต
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944855
Email : arsid.k@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: Music Composition สถาบัน: University of Missouri-Kansas City, United States of America
ปริญญาโท สาขาวิชา: Music Compositionสถาบัน: Brooklyn College The City University of New York, United States of America
ปริญญาตรี สาขาวิชา: ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์