รองศาสตราจารย์คนธาภรณ์ เมียร์แมน

ภาควิชา : ภาควิชาศิลปะไทย
สาขาวิชา : การออกแบบ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944853
Email : khontaporn.meerman@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: Geramics and Ceramic Sculpture สถาบัน: Rocherter Institute Of Technology,United States of America
ปริญญาตรี สาขาวิชา: สถาปัตย์ สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย สาขาวิชาการออกแบบ

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานอื่นๆ

1. คนธาภรณ์ เมียร์แมน.2561. นักวิจัยร่วมโครงการ 'นาโน-เหมืองกุงเครื่องปั้นดินเผาโปร่งแสงและน้ำหนักเบาด้วยดินนาโน'

ทุนวิจัยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.)ภายใต้โครงการโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน ปี 2561 (งานวิจัย)

 

2. คนธาภรณ์ เมียร์แมน. 2560. โครงการวิจัย :การบูรณาการและต่อยอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมไม้กลึงบ้านตองกาย

ร่วมกับงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP

ของตำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ The Integration and Enhancement of the Local Wisdom of Ban Tong Kai Wookturning

Products together with Ban Muang Kung Pottery Produts to Innovate Creative OTOP Handicraft Products for Tumbon Nong Kwai, 

Chiang Mai Province,ทุนงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.219 หน้า (งานวิจัย)

 

3. คนธาภรณ์ เมียร์แมน. 2559. โครงการวิจัยการวิจัยนำร่องเพื่อยกระดับคุณค่าและมูลค่างานเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

จากหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์ (Pilot Research Project for Ban Muang Kung to Enhance Pottery

Produce Value by Upgrading Local Handicrafts to be Creative Handicraft Products), ทุนงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. 217 หน้า. (งานวิจัย)

 

4. Khontaporn Meerman (2019). “Nong – Kwai Wisdom”. 36th anniversary of Faculty of Fine Arts, ChiangMai university

at National Gallery, Bangkok. November, 2019.

 

5. Khontaporn Meerman. (2018). “Untitled”. the Art Exhibition "Blossoming Across the Oceans, China Handcraft

Exhibition" Faculty of Fine Art Gallery. 

 

6. Khontaporn Meerman. (2018). “Untitled”. the Art Exhibition of Tokyo Zokei University and ChiangMai University

Joint Exhibition, Chiang Mai University Art Center. 2018.