รองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์

ภาควิชา :
สาขาวิชา :
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944853
Email : rongkakorn.anantasan@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: ศิลปะและการออกแบบ สถาบัน: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท สาขาวิชา: Printmaking สถาบัน: Royal Melbourne Institute of Technology International 
ปริญญาตรี สาขาวิชา: ภาพพิมพ์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานอื่น ๆ

1. รงคกร  อนันตศานต์. 2563. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ: แรงบันดาลใจจากเครื่องทองเหลืองดุนลายล้านนา. 81 หน้า. (งานวิจัย)

   

ผลงานสร้างสรรค์ 

 

งานแสดงนิทรรศการ

1. Rongkakorn Anantasanta. 2020. Fried Fish, ANBD 2020. Jeju, South Korea.

 

2. Rongkakorn Anantasanta. 2019. Golden Deer, 36th anniversary of Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University at National Gallery, Bangkok.

 

3. Rongkakorn Anantasanta. 2019. “Golden Two Elephants” Asia Network Beyond Design 2019 at National Taiwan Normal University, Taipei. December 23 – 28, 2019.

 

4. Rongkakorn Anantasanta. 2019. “Golden Deer” Asia Network Beyond Design 2019, Tianjin Academy of Fine Arts Gallery. China. December 3- 10,2019.

 

5. Rongkakorn Anantasanta. 2019. “Golden Twin Rabbit” Asia Network Beyond Design 2019. Dream Forest Art Center. Soul, South Korea. October 18-23, 2019.

 

6. Rongkakorn Anantasanta. 2019. “Golden Elephant” Asia Network Beyond Design 2019. Kyoto University of Art and Design. Japan. September 28 – October 4, 2019.

 

7. Rongkakorn Anantasanta. 2019. “Gift of Wealth” The AND 2019, Colombo Special Exhibition. Main Auditorium, Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) February 11 – 15, 2019

 

8. Rongkakorn Anantasanta. 2019. “HAPPY ELEPHANT”, 2019 The Korea Association of Art & Design (KAAD), International Art & Design Exhibition at Burapha University, Thailand. February 11 – 15 2019.

 

9. Rongkakorn Anantasanta. 2018. "Creation of the past", The Korea Association of Art & Design International. International Art & Design Exhibition 2018. Organized by the Korea Association of Art & Design held at Seoul National University. October 2018.

 

10. Rongkakorn Anantasanta. 2018. “Violet”, Genesis 2018 AND SEOUL Exhibition, Dream Forest Gallery, KOREA. November 2-7, 2018.

 

11. Rongkakorn Anantasanta. 2018. “Blue”, Genesis 2018 AND SEOUL Exhibition, Ink Hedong Art Museum, Sanxi, CHINA. September 25 – November 10, 2018.

 

12. Rongkakorn Anantasanta. 2018. “Orange”, Genesis 2018 AND SEOUL Exhibition, First City University College, Kuala Lumpur, MALAYSIA. August 24 – 30, 2018.

 

13. Rongkakorn Anantasanta. 2018. “PINK” Genesis 2018 AND SEOUL Exhibition, Chih Shang Gallery, Kaohsiung Cultural Center, Tainan, TAIWAN. December 25, 2018.  

 

14. Rongkakorn Anantasanta. 2018. “The origin of Birth”, CMU X TZU 2018  Exhibition. CMU Art Museum, Chiang Mai. August 1 – 14, 2018.

 

15. Rongkakorn Anantasanta. 2018. “Egg Plant” International Art & Design Invitation Exhibition 2018, Burapha University.

 

16. Rongkakorn Anantasant. 2017. Art Exhibiton at Uesuto gallery, Tokyo, Japan.

 

17. Rongkakorn Anantasanta. 2016. “Cross over from East to West” at School gallery of The Royal University college of Fine Arts (KKH) Stockholm, Sweden.