รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง

ภาควิชา : ภาควิชาศิลปะไทย
สาขาวิชา : ศิลปะไทย
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944848
Email : asawinee.w@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

2535 ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม  และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2539 ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย)  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติทางบริหาร

  • ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2561– 2565
  • ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2553 – 2557
  • ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2549– 2551
  • อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเพื่อนผู้พิการ องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2549 – 2564

ประสบการณ์การทำงาน

ประวัติรับราชการ / ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   ระดับ 9
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะไทย วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2557
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะไทย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่  4  มกราคม  พ.ศ.2542

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

งานวิชาการ

1. ผลงานวิจัย

พ.ศ.2544  -โครงการวิจัย “การสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยจากประเพณีล้านนา” โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2544   คณะวิจิตรศิลป์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับ ดีมาก)

พ.ศ.2554 - โครงการวิจัย “การศึกษาคุณค่าทางสุนทรียะในบริบททางสังคมและผลปรากฏจากสภาวะแวดล้อมของจิตรกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ วัดมณีจันทร์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2554   คณะวิจิตรศิลป์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับ ดี)

พ.ศ.2555  - โครงการวิจัย “การสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกชุมชนท้องถิ่น” ณ วัดท่าข้าม(ชัยชนะ) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โครงการวิจัยด้านการสร้างสรรค์เชิงวิชาการ สาขาทัศนศิลป์ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ชาติ ประจำปี 2555 (ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับ ดีมาก)

พ.ศ.2556-57 - โครงการวิจัย  “งานสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก แรงบันดาลใจจากศิลปะพม่า ภายใต้ชุดโครงการ โครงการสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย กรณีศึกษา : ศิลปะพม่า” ทุนอุดหนุนการวิจัย จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับ ดี)

พ.ศ.2557-59 - โครงการวิจัย “การสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น” ณ วัดท่าข้าม(ชัยชนะ) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โครงการวิจัยด้านการสร้างสรรค์เชิงวิชาการ สาขาทัศนศิลป์ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ชาติ ประจำปี 2557 / รอบ2 (ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับ ดีมาก / ได้รับคัดเลือกเป็น ผลงานวิจัยเด่น)

พ.ศ.2560-61 - โครงการวิจัย “อนุรักษ์เทคนิคกาวเมล็ดมะขาม เพื่อพัฒนาเป็นสื่อการสอนศิลปะ” ทุนอุดหนุนการวิจัย จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

พ.ศ.2561-63 - โครงการวิจัย “สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก สะท้อนศิลป์-ธรรม ผ่านวัสดุกระจกใช้แล้ว” โครงการวิจัยกลุ่มเรื่อง มนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

พ.ศ.2564-2565 – โครงการวิจัย  “การออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้จากดอกไม้และใบไม้บูชาที่เป็นวัสดุทิ้งแล้ว” ทุนอุดหนุนการวิจัย จากยุทธศาสตร์เชิงรุก3 : ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2565 – โครงการวิจัย  “โครงการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์เมืองฮอดในมิติศิลปวัฒนธรรม” ทุนอุดหนุนการวิจัย จากยุทธศาสตร์เชิงรุก3 : ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564  (1 มี.ค.65-28 ก.พ.66)

 

2. บทความ

พ.ศ.2555  - บทความ “การพัฒนารายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม กรณีนักศึกษา จากคณะที่ประสบความสำเร็จ”  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย โดยผ่านบัณฑิตอุดมคติไทย ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ 4 ตุลาคม 2555

พ.ศ.2556  - บทความ  “การศึกษาคุณค่าทางสุนทรียะในบริบททางสังคมและผลปรากฏจากสภาวะแวดล้อมของศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ วัดมณีจันทร์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์”  วารสาร วิจิตรศิลป์ (Journal of Fine Arts). ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ( มกราคม -มิถุนายน พ.ศ. 2556) : 125-202.                

               - บทความ ”สุนทรียะในบริบททางสังคมและผลปรากฎจากสภาวะแวดล้อมของศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถวัดมณีจันทร์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์” หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings). ในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย : มช.ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 53-54                

พ.ศ.2557 - บทความ “ศิลปกรรมกระจกสีบนผนังอุโบสถ สร้างความงามในใจ ที่วัดมณีจันทร์ วารสาร CMUSR  Magazine ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2557) : 9 - 11.              

               - บทความ ”การสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจกที่ผนังอุโบสถวัดมณีจันทร์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์”  หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ(Proceedings). ในการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย / สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร วันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2557 : 9-16

               - บทความ “การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม” การนำเสนอใน การประชุมสัมมนา เรื่อง วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย โดยผ่านบัณฑิตอุดมคติไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557

พ.ศ.2561 - บทความ "ศิลปกรรมกระจกสะท้อนวัฒนธรรมมรดกชุมชนท้องถิ่น" วารสารวิจิตรศิลป์ (Journal of Fine Arts). ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 : ปีที่ตีพิมพ์ 2019 สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : จำนวน 47 หน้า ( กรกฎาคม –ธันวาคม พ.ศ. 2561)

พ.ศ.2565 - บทความ "The Creation of Contemporary Glass Mosaics Inspired by Ancient Burmese Glass Art." วารสารนานาชาติ The International Journal "Craft Research"  (Q1) : จำนวน 16 หน้า : 4,681  คำ ( มิ.ย. พ.ศ. 2565)

             - บทความ "The Conservation Technique Of Tamarind Seed Glue As An Artistic Teaching Medium” วารสารนานาชาติ The International Journal of Art & Design Education :Journal "The International Journal of Designed Objects."  (Q3) : จำนวน 16 หน้า : 5,795 คำ ( มิ.ย. พ.ศ. 2565)

 

3. ผลงานหนังสือ

พ.ศ.2556  - หนังสือแสงแห่งมณีจันทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน การจัดทำต้นฉบับหนังสือ จากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555 คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับ ดีมาก)

พ.ศ.2557  - หนังสือ "แสงแห่งมณีจันทร์ " ได้รับสนับสนุนการจัดพิมพ์ จากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2557 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 500 เล่ม / พิมพ์สีทั้งฉบับ 300 หน้า (ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับ ดีมาก)

พ.ศ.2562  - หนังสือ “พิสดารนคร : สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก” หนังสือภาพ 2 ภาษา ได้รับสนับสนุนการจัดพิมพ์ จากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ จำนวน 100 หน้า ปีที่ตีพิมพ์ : 2019 (ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม)            

              - หนังสือ “ศิลปกรรมกระจก สะท้อนตำนานพิสดารนคร ย้อนรอยพระนางจามเทวี” หนังสือภาพ 2 ภาษา ได้รับสนับสนุนการจัดพิมพ์ จากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ จำนวน 110 หน้า ปีที่ตีพิมพ์ : 2019 (ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม)

             - หนังสือ "แสงแห่งมณีจันทร์ "  ได้รับสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ จัดทำเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิค E-Book สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 300 หน้า (1 สค.60 – 8 กพ.62 – 7 กพ. 66)

พ.ศ.2564  - หนังสือ “กาวเมล็ดมะขามในงานศิลปะ” หนังสือ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ได้รับสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ จัดทำเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิค E-Book สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 91 หน้า ปีที่ตีพิมพ์ : 2021 (21 ธค.64 – 14 มค.65)

พ.ศ.2565  - หนังสือ “ประวัติศาสตร์เมืองฮอดในมิติศิลปวัฒนธรรม” ทุนอุดหนุนการวิจัย จากยุทธศาสตร์เชิงรุก3 : ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 มี.ค.65-28 ก.พ.66)

 

สัมภาษณ์รายการ

พ.ศ.2563  - บันทึกเทปโครงการวิจัยเด่น รายการสารคดี Research Cafe เรื่อง “ศิลปกรรมกระจกสะท้อนวิถีชุมชน”  จากโครงการวิจัย “สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก เพื่อพัฒนามรดกชุมชนท้องถิ่น” บนผนังวิหาร วัดท่าข้าม(ชัยชนะ) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (สกสว.) (ออกอากาศ 28 มีนาคม พ.ศ.2563)

 

 การแสดงนิทรรศการศิลปะ (ระดับนานาชาติ)

พ.ศ.2523-24 -ร่วมแสดงงานภาพวาดศิลปะเยาวชนแห่งชาติ  บริษัทสิงคโปร์แอร์ไลน์ ครั้งที่ 1-2 ที่ The National Museum ประเทศสิงคโปร์

พ.ศ.2525    -นิทรรศการภาพวาดนานาชาติ  ณ ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ.2546  - แสดงนิทรรศการ “Traditional Thai Painting” จิตรกรรมไทยประเพณี และสาธิตการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีเทคนิคโบราณ สีฝุ่นบนพื้นกาวเมล็ดมะขามแบบโบราณ ในโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 1 ” Promenade  Culturelle  Thailandaise”  ณ SALLE NOUGARO (AIRBUS) / CROUS CNOUS / LE MIRAIL TOULOUSE UNIVERSITY เมืองตูลูส  ประเทศฝรั่งเศส  วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2546

พ.ศ.2547  - แสดงนิทรรศการ “Traditional Thai Painting” ในโครงการแลกเปลี่ยน The Exchange  Program Linnaeus-Palme ณ ห้องแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัย The Royal University College of Fine Arts   เมืองสตอกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน วันที่ 20-30 ตุลาคม 2547

พศ.2554- นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยแสดงงาน Thai-Okinawa International Arts Exhibition ณ ประเทศญี่ปุ่น เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554

พ.ศ.2555  -แสดงงานแสดงงานโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอเมริกา “Thai - American International Art Exchange Arts Exhibition” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2555, at LA  Artcore Union Center and LA Artcore Brewery Annex in Los Angeles วันที่ 12 เมษายน -2 พฤษภาคม 2555

พ.ศ.2558  - นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในนิทรรศการ “ความสัมพันธ์ ไทย-ยุโรป" ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 15 ก.ค.58

พ.ศ.2559  - แสดงนิทรรศการ “The Creation of a Glass Mosaic.” ในนิทรรศการ "Cross Over from East to West" ณ มหาวิทยาลัย Kungl. Konsthogskolan / Royal Institute of Art (KKH) ณ กรุงสต็อคโฮม  ประเทศสวีเดน วันที่ 26 - 29 เมษายน 2559

                 - แสดงนิทรรศการศิลปะ ระดับนานาชาติ "Tokyo Zokei University and Chiang Mai University Joint Exhibition" ณ ประเทศญี่ปุ่น 12 - 30 กันยายน พ.ศ.2559

   

การแสดงนิทรรศการครั้งสำคัญ 
2534-39   -นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง  ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  ครั้งที่ 15-21 
2535        -นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ ครบ 60 พรรษา ธนาคารกสิกรไทย
               -นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค  กรุงเทพฯ
2536        -นิทรรศการจิตรกรรมภาพถ่าย  และศิลปินเด็กอาเซียน  ครั้งที่ 3 ณ ประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  บรูไน  ดารูซาลาม  ฟิลิปปินส์  และไทย
2537        -นิทรรศการกลุ่ม  จิตรกรรมไทยแนวประเพณี  ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
2538        -ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปไทย  ภาควิชาศิลปไทย  คณะจิตรกรรมประติมากรรม  และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2539        -นิทรรศการร่วมสมัย 55 ปี คณะจิตรกรรม หอศิลปแห่งชาติกรุงเทพฯ
2540        -นิทรรศการกลุ่ม WHEEL GROUP ณ หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2543        -นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินภาคเหนือ  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องใน วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
2544        -นิทรรศการจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์  ธนาคารกรุงเทพจำกัด 
               -นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 5 มหาวิทยาลัย ไทย-เวียดนาม  ปี 2001  
2545        -แสดงนิทรรศการ“วัฒนธรรมและความเชื่อ” ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               -นิทรรศการ 60 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ หอสมุดแห่งชาติ  รัชมังคลาภิเษก จ.เชียงใหม่
2546        -แสดงนิทรรศการมหกรรมศิลปะ  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ ณ  ซีคอร์นสแควร์  
               -นิทรรศการศิลปกรรม  ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด“หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ” กรุงเทพฯ
               -นิทรรศการศิลปกรรมครบรอบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ หอศิลปแห่งชาติ  กรุงเทพฯ    
2547        -นิทรรศการหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย  ณ หอศิลปแห่งชาติ  กรุงเทพฯ 
               -นิทรรศการ ”บัวหลวงมุมมองใหม่” หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ     
               -นิทรรศการ “ บันทึกจากท้องทุ่ง” โดย เด่น หวานจริง ณ อาเตอลิเยอาร์ตแกลอลี่ กรุงเทพฯ
2549        -นิทรรศการ “ จิตรกรรมไทยประเพณีครั้งที่ 5 ”ณ หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
               -ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ล้านนา-ล้านช้าง   ณ หอศิลป์ริมน่าน  จ.น่าน
               -นิทรรศการ “โฉมหน้าศิลปิน”  ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย  กรุงเทพฯ
               -นิทรรศการ “ย้อนรอยโบราณวิจิตร  สู่วิจิตรศิลป์ 2” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
               -แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “อุตตะมะ จฺตุ ทีเป สูงสุดในสี่ทวีป” ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
               -แสดงนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ“8 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา” ณ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า
2550        -แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “อุตตะมะ จฺตุ ทีเป สูงสุดในสี่ทวีป” ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ  กรุงเพฯ 
               -แสดงนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ“8 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา” ณ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า
2549-53   -สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก บนผนังภายนอกอุโบสถวัดมณีจันทร์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ,พระมาลัย ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองสร้างวัด  และประเพณีวัฒนธรรมอีสานในปัจจุบัน
2550-53   -ออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมไทย บนผนังภายในอาคารหอพระพุทธแสนญาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่  เรื่องประวัติที่มาของคณะเกษตรศาสตร์และพระมหาชนก
2553        -นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 5 มหาวิทยาลัย ไทย-เวียดนาม  ปี 2009
               -แสดงงานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงทศวรรษที่2 ณ หอศิลป์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ นิทรรศการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พ.ศ.2554
2554-56   -สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสู่ชุมชน “การสร้างสรรค์จิตรกรรมกระจก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา” บนผนังด้านนอกวิหาร วัดท่าข้าม(ชัยชนะ) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
2554       -สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก เรื่อง“พระมหาชนก” บนเพดานอาคาร หอเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              -นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยแสดงงาน Thai-Okinava International Arts Exhibition ณ ประเทศญี่ปุ่น เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554  
2555       -แสดงงานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงทศวรรษที่3 ณ หอศิลป์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ นิทรรศการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พ.ศ.2555
              -แสดงงานแสดงงานโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอเมริกา Thai-American International Art Exchange Arts Exhibition ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2555, at LA Artcore Union Center and LA Artcore Brewery Annex in Los Angeles on April 12 until May 2, 2012
             -นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยแสดงงาน Thai-Okinava International Arts Exhibition ณ ประเทศไทย เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
              -นิทรรศการ“กลุ่มหอไตร” ครั้งที่ 3 ณ หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2555
             -นิทรรศการ “จากรุ่น...สู่รุ่น” โดย 36 ศิลปิน ณ หอศิลปื PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ วันที่ 18-30 มิถุนายน พ.ศ.2555
             -นิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี” เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง วันที่ 11-13 สิงหาคม พ.ศ.2555
2556      -นิทรรศการศิลปะไทย เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร “36 Thai Art Exhibition Year anniversary Thai Art Department” ณ หอศิลป์สมเด็จพระบรมราชินีนารถ นิทรรศการ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2555 – 31 มกราคม พ.ศ.2556
2557      -นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “50 ปี มช.เพื่อแผ่นดิน” หอศิลป์กรุงเทพ วันที่ 2-18 กรกฎาคม พ.ศ.2557
             -ร่วมแสดงนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทาลัยเชียงใหม่
2558      -นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในนิทรรศการ “ความสัมพันธ์ ไทย-ยุโรป" ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 15 ก.ค.58
             - เป็นผู้รับผิดชอบโครงการออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านหน้า-ด้านหลัง พระประธาน จิตรกรรมสิบสองนักษัตริย์บนผนังภายในรอบหอธรรม จิตรกรรมลายทอง  ลวดลายเสา และหน้าจั่ว ณ หอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน (กุมภาพันธ์ 2558 – กันยายน 2559 
             - เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ Art and Design work shop 2015 KMUTNBระดับชาติ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558

2559      - นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ในนิทรรศการ “ความสัมพันธ์ ไทย-ยุโรป" ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. - 21 ม.ค.59
             - แสดงนิทรรศการ “The Creation of a Glass Mosaic.” ในนิทรรศการ "Cross Over from East to West" ณ มหาวิทยาลัย Kungl. Konsthogskolan / Royal Institute of Art (KKH) ณ กรุงสต็อคโฮม  ประเทศสวีเดน วันที่ 26 - 29 เมษายน 2559 )
             - แสดงนิทรรศการศิลปะ ระดับนานาชาติ "Tokyo Zokei University and Chiang Mai University Joint Exhibition" ณ ประเทศญี่ปุ่น 12 - 30 กันยายน พ.ศ.2559

             - นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ "การสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น" ในการประชุมทางวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย / สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่  9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 11 ก.พ. - 21 ก.พ.59
             - แสดงนิทรรศการศิลปะ ระดับนานาชาติ "Tokyo Zokei University and Chiang Mai University Joint Exhibition" ณ ประเทศญี่ปุ่น 12 - 30 กันยายน พ.ศ.2559
2560    - แสดงนิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวง : เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ กรุงเทพฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม 2560
2561    - ผลงานวิจัย "การสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น" ได้รับคัดเลือกเป็น ผลงานวิจัยเด่น เป็นผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกับชุมชน นำเสนอผลงานในนิทรรศการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาเตรียมคนไทยในศตวรรษที่ 21” ในงาน Thailand Social Expo 2018 การประชุมทางวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย / สร้างสรรค์ระดับชาติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 5 ส.ค. 2561

             - แสดงนิทรรศการ “Beyond Artistic Boundary” มูลนิธิบัวหลวง ในงานเทศการศิลปะร่วมสมัย Bangkok Art Biennale 2018 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ กรุงเทพฯ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 - 8 มกราคม 2562
2562    - ร่วมแสดงนิทรรศการ “ครบรอบ 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์" ณ หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า ( 8 พ.ย.- 26 ธ.ค.2562)
2563    - บันทึกเทปโครงการวิจัยเด่น รายการสารคดี Research Cafe เรื่อง “ศิลปกรรมกระจกสะท้อนวิถีชุมชน”  จากโครงการวิจัย “สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก เพื่อพัฒนามรดกชุมชนท้องถิ่น” บนผนังวิหาร วัดท่าข้าม(ชัยชนะ) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (สกสว.) (ออกอากาศ 28 มีนาคม พ.ศ.2563)
2564    - ร่วมแสดงนิทรรศการ “นิทรรศการ "แสง เสียง ในศิลป์สี" The liveliness of Art ณ ภูข้าวหอม ฮอลล์ จ.เชียงใหม่ ( 4 ธ.ค.2564 - 31 ม.ค. 2565)

 

ประสบการณ์

2546           -บรรยายพิเศษเรื่อง “ศิลปะไทยประเพณี” และสาธิตการเขียนภาพจิตรกรรมไทย เทคนิคโบราณ ด้วยสีฝุ่นบนพื้นกาวเมล็ดมะขาม  ในโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 1 ณ LE MIRAIL TOULOUSE  UNIVERSITY ,  SALLE  NOUGARO (AIRBUS)   เมืองตูลูส  ประเทศฝรั่งเศส

2547             -  ปฏิบัติงานกระจกสีโบราณ  Stained glass/ The Royal University College of Fine Arts/ เมืองสตอกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน

                   - เขียน “ภาพพระบฏ” จำนวน 5 ภาพ ใช้ในการแสดงแสงเสียงออเครสร้าร่วมสมัย ล้านนา-โหมโรงชุด “ดอยสุเทพเบิกฟ้าอมร”  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547-48      - ได้รับคัดเลือกให้ออกแบบ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องประเพณี 4 ภาค วัดพระศรีนครินทรวรารามประเทศสวิสเซอร์แลนด์

                   - เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดคงคานิมิต อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เรื่องประเพณีสิบสองเดือนล้านนา

2550-54  - สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก  บนผนังภายนอกอุโบสถ  วัดมณีจันทร์  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ,พระมาลัย ,ประวัติอุโบสถ สร้างเมืองสร้างวัด และประเพณีเมืองพุทไธสงในปัจจุบัน

2554           - สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก บนเพดาน ภายในอาคาร หอเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 – มกราคม 2555

2554-57      - สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก  บนผนังภายนอก รอบวิหาร  วัดท่าข้าม(ชัยชนะ)  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่ เรื่องขอพระองค์ทรงพระเจริญ และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

2559           - เป็นผู้ออกแบบทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ในโครงการ ทางม้าลาบสามมิติ ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย"  โดยกรมทางหลวงชนบท ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวะกรรมโยธา พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2559

                   - เป็นที่ปรึกษาด้านองค์ความรู้ งานวิจิตรศิลป์ในโครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางลอดแม่วาง ถนนสายทาง ชม.3035" สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 10 (เชียงใหม่) สิงหาคม – ธันวาคม 2559

2560           - เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการออกแบบและตกแต่งอาคารหอธรรมทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2557  ประกอบด้วย การเขียนภาพจิตรกรรมปิดทองพระพุทธเจ้าอดีตพุทธ(เพดานชั้นบน), พันธุ์พฤกษาและหม้อบูรณะกฏะ(แผงไม้คอสอง), จิตรกรรมสัตว์ป่าหิมพานต์ สัตว์มงคลฯ (ลายช่องแว่น), ภาพจิตรกรรม“พระธาตุและเทวดาประจำปีเกิด (บนแผงไม้รอบหอธรรม), ภาพจิตรกรรมประดับกระจก “พระธาตุหริภุญชัย” (ผนังใหญ่), ปิดทองประดับลายเสาและ หน้าจั่ว, เขียนภาพโขลงช้างชูพระธาตุ (ผนังด้านหลังฝั่งทิศตะวันออก), ตัวภาพกระจกเทวดาและเถาบัว(บนผนังด้านหน้าทิศตะวันตก), ประดับกระจกและปิดทองตุงกระด้าง และประดับกระจกดาวเพดาน (บนเพดานโดยรอบอาคารทั้งหมด) ณ หอธรรม ศูนย์การศึกษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน (พฤศจิกายน 2557 – กรกฎาคม 2560)

2561           - เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการออกแบบและตกแต่ง วาดภาพติดผนังศาลา "ปฏิจจสมุปบาท" สถาบันธรรมาภิวัฒน์ บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ช่วงวันที่ 1 มค.- 20 มิย.61

2562           - :โครงการบริการวิชาการ สร้างสรรค์งานศิลปะชุมชน สถานที่:เชียงใหม่ ,สันป่าตอง, ลำพูน รายละเอียด:สร้างสรรค์งานศิลปะให้กับชุมชนใน 3 พื้นที่ คือ 1.อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2.อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 3.จ.ลำพูน

 

ความชำนาญพิเศษ สาขาศิลปะไทย 

      - การเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี เทคนิคโบราณ (สีฝุ่นบนพื้นกาวเมล็ดมะขามแบบโบราณ)

      - การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมกระจก เทคนิคกระจกสี

 

วิทยากรอบรมด้านคุณธรรม

       เป็นวิทยากรอบรม เกี่ยวกับ “การสร้างจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม” ให้กับนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

 

  • หลักในการทำงาน  : ตั้งใจ รับผิดชอบ หน้าที่การทำงานของตนเองให้ดีที่สุด

หน้าที่ในการบริหาร ทำงานอย่างตั้งใจ รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

หน้าที่ในการสอนอบรมนักศึกษา ครู คือ ผู้สร้างและผู้ให้ ( สร้างคนดีให้กับสังคม )

อุดมการณ์        :  สูงสุดของชีวิตข้าราชการ คือ การได้ทดแทนคุณแผ่นดิน

รางวัลและเกียรติประวัติ

เกียรติประวัติ

2522    - รางวัลที่ 1  การประกวดศิลปะเด็กแห่งชาติ  ครั้งที่ 1  หอศิลป์แห่งชาติ   กรุงเทพฯ
2523    - รางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่น การประกวดศิลปะเยาวชนแห่งชาติ  สิงคโปร์แอร์ไลน์ ครั้งที่ 1 
2523,24,26 - รางวัลที่ 2  การประกวดศิลปะเด็กแห่งชาติ  ครั้งที่ 2, 3, 5  หอศิลป์แห่งชาติ   กรุงเทพฯ
2524    - รางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่น การประกวดศิลปะเยาวชนแห่งชาติ สิงคโปร์แอร์ไลน์ ครั้งที่ 2
2525    - เหรียญทองแดง  การประกวดภาพวาดนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น
2537    - รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  กลุ่มบริษัทฟิลิปมอร์ริส
2539    - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง  จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง  ธนาคารกรุงเทพจำกัด  ครั้งที่ 20 ภาพ “ประเพณีลอยกระทง”
2540    - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง  จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง  ธนาคารกรุงเทพจำกัด  ครั้งที่ 21 ภาพ“พระราชพิธีกาญจนาภิเษก” เฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระมหากษัตริย์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
2551    - เกียรติบัตร เป็น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2551
2552    - เกียรติบัตร เป็น ครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำปีพ.ศ.2551 จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.เชียงใหม่(สกสค.) ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552
2555    - เกียรติบัตร เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคำ ณ ตึกสันติไมตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555
2557    - รางวัลเกียรติคุณ รางวัลไทย “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” สาขา การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทยและพัฒนาสังคม ประจำปี 2557 โครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง (คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน) สำนักงานคณะกรรมการรางวัลไทย / มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557
2558    - รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่6 รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2558 โครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สวนท.) ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

           - รางวัลเกียรติคุณ “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 8 โครงการยกย่องชมเชยแก่บุคคลและองค์กร ที่ทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ประกอบคุณงามความดีและมีผลงานเด่น / สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท) ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

           - รางวัลเกียรติคุณ “ผู้บริหารแห่งปี THAILAND AWARDS 2015” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โครงการยกย่องให้กำลังใจแก่บุคคลที่มีคุณธรรม   มีความสามารถ   ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  ตลอดจนชีวิตครอบครัว อันเป็นการสรรค์สร้าง  “ผู้นำไทยหรือผู้บริหาร” / สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท) ร่วมกับ โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชต์ภาคย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2559    - รางวัลเชิดชูเกียรติ “แม่พิมพ์ต้นแบบ สาขาครูดีเด่น”  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559  โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 / โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน ให้ไว้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559
2562    -  รางวัลเกียรติบัตร “Amazing Silpakorn Alumni Award 2018”  ศิษย์เก่าดีเด่น คณะจิตรกรรมฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
           - รางวัลโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และเข็มที่ระลึก“นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ไว้ ณ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562