รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ

ภาควิชา : ภาควิชาศิลปะไทย
สาขาวิชา : ศิลปะไทย
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944817-18
Email : suebsak.s@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาลิวินศึกษา สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ปริญญาโท สาขาวิชา: การวางผังเมือง สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาวิชา: ศิลปะไทย สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานตีพิมพ์ทางวารสารวิชาการระดับชาติ

 • สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ. 2563  “โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวม”, หัวหน้าโครงการ, ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563.
 • สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ. 2561  “พระธาตุเจดีย์ : ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและคติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในเขตวัฒนธรรมล้านนาตะวันตก” ทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 • สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ. 2561  “ข้อมูลโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นครเชียงใหม่ 66 แห่ง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์ (นักวิจัยร่วม) ทุนมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ, (พ.ศ.2561)
 • สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ. 2560  “งานศิลปกรรมประดับวิหารในเขตเมืองเชียงตุง รัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” ทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559, (พ.ศ.2560)
 • สืบศักดิ์  แสนยาเกียรติคุณ. (2560). ศิลปะเชียงตุง. เชียงใหม่ : ร้านเจริญปริ้นท์เอ็กซ์เพรส. 234 หน้า.
 • สืบศักดิ์  แสนยาเกียรติคุณ. (2560). งานศิลปกรรมประดับวิหารในเมืองเชียงตุง. จำนวน 15 หน้า. ปีที่ตีพิมพ์ : 2560. สำนักพิมพ์ : วารสารวิจิตรศิลป์

ผลงานอื่นๆ    

 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารทางวัฒนธรรม “เวียงละกอน” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารทางวัฒนธรรม “ข่วงผญา” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวารสาร “Journal of Humanities and Social Sciences” Mae Fah Luang University
 • โครงการอนุรักษ์ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และปริวรรตคัมภีร์ใบลาน วัดทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (2563)
 • โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูหออารักษ์ วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำปาง (2562 – 2563)
 • โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ครูบาบุญหลวง, วัดเกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (2562)
 • โครงการการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาทางเดินวัดก้ำก่อ วัดก้ำก่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ทุนสนับสนุนคุณบุญชู   ตรีทอง (2560-2563)
 • โครงการออกแบบพุทธสถานปางหลวง (สวนป่าเวฬุวันวนาราม) เมืองปางหลวง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (2561-2562)