อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน

ภาควิชา : ภาควิชาศิลปะไทย
สาขาวิชา : ศิลปะไทย
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944817
Email : sarawut.r@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา: ศิลปะและการออกแบบ สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท สาขาวิชา: ภูมิภาคศึกษา สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี สาขาวิชา: ศิลปะไทย สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

งานวิจัย

  • สราวุธ รูปิน. (2562). นครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO (Chiang Mai Creative City of Crafts and Folk Art) ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 4,840,000.00 บาท 1 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563 (งานวิจัย)
  • สราวุธ รูปิน. (2562). รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการย่อยภายใต้โครงการ รหัส M000020605) งบประมาณ 360,000.00 บาท 16 ก.ย. 2562 ถึง 15 ก.ย. 2563 (งานวิจัย)
  • สราวุธ รูปิน. (2562). โครงการย่อยที่ 2: แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ภายใต้แผนงาน P000021979) งบประมาณ 1,054,800.00 บาท 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 (งานวิจัย)
  • สราวุธ รูปิน. (2562). รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการย่อยภายใต้โครงการ รหัส M000020605) งบประมาณ 360,000.00 บาท 16 ก.ย.2562 ถึง 15 ก.ย. 2563 (งานวิจัย)
  • สราวุธ รูปิน. (2562). สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเหมี้ยงล้านนา โครงการภายใต้แผนงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชาเหมี้ยงเพื่อสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (งานวิจัย)
  • สราวุธ รูปิน. (2561). ประวัติศาสตร์และชุมชนผู้ผลิตเหมี้ยงล้านนา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (งานวิจัย)
  • สราวุธ รูปิน. (2561). สะทายปูนล้านนา: การศึกษาวิธีการผลิตปูนโบราณเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปะล้านนา. เชียงใหม่: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานวิจัย)

ผลงานวิชาการระดับชาติ    

  • Sarawut:Roopin. 2020 ; Roles of Ritual and Beliefs in Conserving Muang Fai Irrigation System in Northern Thailand. Journal of Intangible Heritage 5 : 55 - 86. จำนวน 32 หน้า ปีที่ตีพิมพ์ : 2020 สำนักพิมพ์ : Intangible Heritage Asscociation

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  • Sarawut Roopin. (2019). “Development of Style of Pottery from Original Style 
  • Sarawut Roopin. (2019). “Roles of Ritual and Beliefs in Conserving Muang Fai Irrigation System in Northern Thailand” 2th Jeoju Chiang Mai International Conference on Traditional Culture Exchange of intangible Cultural heritage activities & Establishment of Crafts Network. 2019.5.27. Jeonju: Korea Traditional Culture Center, Jeonju City