รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม

ภาควิชา :
สาขาวิชา :
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944850,053-944817-18
Email : manop.mana@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: ปรัชญา สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาตรี สาขาวิชา: ศิลปะไทย สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานอื่นๆ

  • มาณพ มานะแซม. (2559). พัฒนาการของนาฏกรรมล้านนา. ล้านนาคดีศึกษา. สุเทพการพิมพ์. 2557. หน้า 350 – 363. ในการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  จัดโดยโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 9 กันยายน 2559
  • มาณพ มานะแซม. (2560). ฟ้อนช้าง Elephant Dance. การแสดงฟ้อนช้าง ในงาน Dance in Proximity International Dance Conference at Taipei National University of the Arts เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน วันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  • มาณพ มานะแซม. (2561). ผ้าไท-ยวน กับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว : กรณีศึกษาผ้าและเครื่องแต่งกายชาวไทยวนในเขต อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่. นำเสนอบทความและผลงานแฟชั่นโชว์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561