• icon239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • iconsaraban_fofa@cmu.ac.th

Opening Hours : Monday to Friday - 8.30 Am to 4.30 Pm

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 เมษายน - 8 เมษายน 2567

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2567

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 เมษายน - 8 เมษายน 2567

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2567

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 เมษายน - 8 เมษายน 2567

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2567

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 เมษายน - 8 เมษายน 2567

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2567

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 เมษายน - 8 เมษายน 2567

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2567

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 เมษายน - 8 เมษายน 2567

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2567

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 เมษายน - 8 เมษายน 2567

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2567

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 เมษายน - 8 เมษายน 2567

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2567

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 เมษายน - 8 เมษายน 2567

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2567