• icon239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • iconsaraban_fofa@cmu.ac.th

Opening Hours : Monday to Friday - 8.30 Am to 4.30 Pm

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2566

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2566

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2566

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2566

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2566

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2566

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2566

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2566

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2566

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2566

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2566

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2566

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2566

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2566

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2566

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2566

รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2566

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท

โครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจำปี 2566