• icon239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • iconsaraban_fofa@cmu.ac.th

Opening Hours : Monday to Friday - 8.30 Am to 4.30 Pm

ประกาศรายชื่อและยืนยันสิทธิ์

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท ได้ดังนี้
ชำระค่าธรรมเนียม ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี คณะวิจิตรศิลป์เงินนอกงบประมาณ สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 020-28738315-0

หลังจากชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร นั้น
1. กลับมาแจ้งการชำระเงินที่หน้าเวปไซต์ที่รับสมัคร ที่เมนู แจ้งการชำระเงิน
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และ Email ที่กรอกไว้ตอนลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการ
3. ทำการแนบหลักฐานการชำระเงิน

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล สถานะ
1 FOFA-000001/67 นางสาวภัทรภร ธนัทวรวาณิชกุล ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
2 FOFA-000003/67 นางสาวธัญญฑ์ชนก นันโท ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
3 FOFA-000004/67 นางสาววรคณานันท์ พงศ์ศิราลัย ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
4 FOFA-000005/67 นางสาวภัทรนันท์ ภูมิอรัญ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
5 FOFA-000006/67 นางสาวพิมพ์พิชญา ใจจิตร ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
6 FOFA-000007/67 นายชวกร อินต๊ะกัน ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
7 FOFA-000009/67 นางสาวผืนฟ้า พันธ์อุโมงค์ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
8 FOFA-000010/67 นางสาวศิริชญาภรณ์ เรือนชุ่มเชย ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
9 FOFA-000011/67 นางสาวอิชญาภรณ์ สมร ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
10 FOFA-000012/67 นางสาวปัทมาพร เกี๋ยงหนุน ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
11 FOFA-000013/67 นางสาวปพิชญา สุพรรณ์ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
12 FOFA-000014/67 นางสาวเกวลิน สมบุตร ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
13 FOFA-000016/67 นางสาวศรุตา สอนธรรม ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
14 FOFA-000017/67 นายพยัคฆพล จารุทิกร ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
15 FOFA-000018/67 นางสาวณัฐิยา ปุ๊ดภาษี ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
16 FOFA-000021/67 นางสาวพิชญาภา ปาวิชัย ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
17 FOFA-000022/67 นางสาวขวัญจิรา ศรีเพ็ชรวรรณดี ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
18 FOFA-000023/67 นายสรวิชญ์ แสงพัน ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
19 FOFA-000024/67 นางสาวปองภพ ดีลี ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
20 FOFA-000026/67 นางสาวปิยฉัตร ศรีวิราช ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
21 FOFA-000029/67 นางสาวจรรยมณฑน์ ตุ้ยวงค์ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
22 FOFA-000030/67 นางสาวบุญญิสา บัตรเจริญ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
23 FOFA-000032/67 นางสาวชนันรัตน์ พันธ์วัตร์ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
24 FOFA-000033/67 นางสาวอามาลีนา อุสมา ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
25 FOFA-000034/67 นางสาวศศิพิชญ์ ศุภเลิศไพสิฐ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
26 FOFA-000041/67 นางสาวรดา ไชยวรรณ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
27 FOFA-000042/67 นางสาวบุณยานุช ทาสูงเนิน ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
28 FOFA-000043/67 นางสาวพรรณพนัช บำรุงวงศ์ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
29 FOFA-000044/67 นางสาวภัณฑิรา ลำคำ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
30 FOFA-000045/67 นางสาวปัญญพัฒน์ ก้อนจินดา ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
31 FOFA-000046/67 นางสาวจีรชญา ไชยสุ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
32 FOFA-000047/67 นางสาวพร้อมรัก นาคแก้วเทศ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
33 FOFA-000048/67 นางสาวอารียา อุตบัววงศ์ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
34 FOFA-000049/67 นายชวพล อัมรินทร์ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
35 FOFA-000056/67 นางสาววรฤทัย หัวนา ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
36 FOFA-000059/67 นายศักย์ จันต๊ะวงศ์ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
37 FOFA-000060/67 นางสาวชลลดา วรรณกุล ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
38 FOFA-000067/67 นายเกษมศักดิ์ พูลทอง ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
39 FOFA-000068/67 นายพิงครัฐ ศรีวงศ์คำ ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
40 FOFA-000069/67 นายปุญญพัฒน์ จันทร์แอน ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์
ลำดับ รหัสการสมัคร ชื่อ-สกุล สถานะ